YENİ MALATYA SPOR KULÜBÜ TÜZÜĞÜ
BİRİNCİ KISIM
TEMEL HÜKÜMLER

DERNEĞİN ADI, MERKEZİ VE ŞUBESİ 
MADDE: l- Derneğin adı "Yeni Malatya Spor Kulübü"dür. Merkezi Malatya’dadır. Şubesi Yoktur.
Yeni Malatya Spor Kulübü bu tüzükte kısaca Kulüp adı ile anılacaktır.

 KULÜBÜN AMACI VE ÇALIŞMA KONULARI
MADDE: 2 –Yeni Malatya Spor Kulübünün amacı, Malatya sporunu kalkındırma olan kurucularının aldıkları eğitim, kazandıkları bilinç ve ruhun, sportif alana uygulanması suretiyle oluşan başarılı yarışma geleneği ışığında, dünya çapında başarılı, lider, saygın, istikrarlı, idari ve mali yapısı kuvvetli, alt yapısı güçlü, spordaki başarısı ile öne çıkan bir spor kulübü, kurum ve marka olmak, sportif gelişmelere katkıda bulunmak, spor eğitimini ve ahlâkını geliştirmek, üyeleri ve toplum arasında sevgi, saygı ve dayanışmayı güçlendirmektir. Kulüp amacına ulaşmak için profesyonel ve amatör spor etkinliklerinde bulunur, yarışma, kamp, toplantı ile eğitici çalışma ve benzeri etkinlikler yapar, taşınır ve taşınmaz mal edinebilir, gerektiğinde satabilir. Kulüp ayrıca spor tesisleri ile kuracağı spor okullarının gereksinimlerini karşılamak, spor dallarının gelişmesine katkıda bulunmak için, bizzat ya da başka gerçek ve tüzel kişilerle birlikte dernek, Vakıf/ Vakıflar, Yurt içinde ve Yurt dışında Şirketler kurabilir veya kurulmuş olan dernek, Vakıf ve şirketlere katılabilir. Her türlü tasarrufta bulunabilir.

KULÜBÜN RENKLERİ VE SİMGESİ
MADDE: 3 - Kulübün renkleri Sarı – Siyah  üçüncü rengi Kırmızıdır;  Simgesi (alameti farika)  ek 4 (dört)üncü maddesinde belirtilen usulle belirlenir.
AD,  AMAÇ, RENK VE SİMGENİN DEĞİŞTİŞTİRİLMESİ
MADDE: 4 - Kulübün adı, amacı, renkleri ve simgesi yönetim kurulu teklifi kulüp divanı teklifin onayı ile yapılacak kongre de ancak, genel kurul toplantı sayısının  2/3  oy çoğunluğu kararı ile değiştirilir.
 KURUCULAR
 MADDE : 5 - Kulüp,  Aşağıda isimleri belirtilen kişiler  tarafından kurulmuştur.
1.    E. Seyhan  SEMERCİOĞLU
2.    Müştak BEKANOĞLU
3.    Mehmet VAN
4.    Cihan GÜROK
5.    Hüseyin FENDOĞLU
6.    M. Ziya DOĞAN
7.    Gülhan DOĞAN
8.    Metin MANDAL
    
                                                                      


İKİNCİ KISIM
                                                                         ÜYELİK
                                                             BİRİNCİ BÖLÜM
ÜYELİK TÜRLERİ - KOŞULLARI - KABUL İŞLEMİ ÜYELİK TÜRLERİ 
MADDE: 6- Kulübün iki tür üyesi vardır
a)    Üye
b)    Onursal üye

ÜYE OLMA KOŞULLARI
MADDE:7 Kulübe üye olabilmek için adayın Türk medeni Kanunu ve Dernekler Kanununa göre Üye olma hakkına sahip bulunması, Sicil Kurulu tarafından üyeliğe alınmasına karar verilmiş Olması ve bu üyelik kararının Yönetim kurulunca onanmış bulunması zorunludur. ALINACAK ÜYE SAYISI
 MADDE:8
 Üyeliğe alınacakların toplam üye sayısı her yıl OCAK ayında Sicil Kurulunun önerisi ile Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Bu sayı bir önceki yılsonu  ( 31 Aralık ) itibarı ile kulübün kaydı açık üye sayısının % 10 (yüzde on) ünden fazla olamaz.
ÜYELİK İÇİN BAŞVURU SÜRECİ
MADDE: 9 - Kulübe üye olmak isteyenler l Mart - 30 Nisan   ( Otuz Nisan dahil )   tarihleri
arasında, başvuruda bulunabilirler.
Bu tarihlerin dışında yapılan başvurular kabul edilmez.
BAŞVURU İŞLEMİ
MADDE: 10 - Üye olmak için başvuruda bulunan kişiler;
a- Basılı başvuru formunu doldurmak; aday üyenin üye olabilmek için gerekli özelliklere sahip olup
olmadığını belirlemek üzere Sicil Kurulunca hazırlanmış formu, özgeçmişini, nüfus suretini, adli sicil belgesi bu forma eklemek,
b- Dilekçeye yazdığı bilgilerin doğruluğunu imzası ile belirlemek,
c- Kaydı açık en az 5 (beş) yıllık iki üye tarafından önerilmiş olmak,
d- Yeteri kadar fotoğraf vermek,
 e-İlgili mevzuat hükümleri uyarınca gereken durumlarda izin belgesi vermek, ve başvuru dilekçesini kulüpten kayıttan geçirtmek zorundadır. 

ÜYELİĞE KABUL İŞLEMİ
MADDE: 11 -
a- Yönetim Kurulunca; başvuruda bulunan kişilerin fotoğrafları yapıştırılmış basılı başvuru formu, Kulüp Merkezinde belirli bir yerde, 7 ( yedi ) gün süre ile asılı bırakılır ve ayrıca elektronik ortamda duyurulur.
b-7 (yedi) gün içinde üyeler adaylar hakkında itirazları varsa bunları yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirirler,
c- Üyelik başvuruları duyuru süresinin bitimini izleyen işgünü, Yönetim Kurulunca varsa itirazlar ile birlikte eksiksiz olarak Sicil Kuruluna verilir.
d- Sicil Kurulu üyelerini görevlendirmek suretiyle, her adayın üyelik işlemi ile ilgili olarak 10. maddedeki hususları göz önünde tutarak gerekli inceleme ve değerlendirmeleri yapar. Görevlendirilen Sicil Kurulu üyeleri; bu değerlendirmeler sonunda Kulüp Tüzüğüne uygun olarak belirlenen her üye adayı ile ayrı ve birebir görüşür.
e-Sicil Kurulu her aday ile birebir yapılan görüşmeler sonunda, başvurular içinde önerdiklerini Yönetim Kuruluna bildirir. Yönetim Kurulu Sicil Kurulu'nun önerdiği üye adaylarından onayladıklarını Sicil Kurulu'na bildirir. Sicil Kurulu 30 gün içinde, Yönetim Kurulu kararı ile adaylıkları kesinleşen üyelerin işlemlerini gerçekleştirir. Üyeliğe kabul edilen kişiye gönderilen yazıda, 30 ( Otuz ) gün içinde giriş ve yıllık ödentileri yatırması bildirilir. Bu ödentilerin süresi içinde ve tam olarak ödenmeleri halinde üyelikten doğan hak ve yükümlülükler kazanılmış olur.
Aksi halde üyelik başvurusu düşer. Giriş ve yıllık ödentisini ödeyen üyenin kaydı Sicil Kurulu tarafından Sicil Defterine işlenir. Üyelik başvuruları yapıldığı yıl için geçerlidir. Gelecek yıllar için kazanılmış hak sağlamazlar.
SPORCULAR
MADDE: 12 –Yeni Malatya Spor Kulübüne spor faaliyetlerine düzenli şekilde katılan ve yarışmalarda bireysel veya takım halinde kulübü temsil eden ve bu amaçla lisansı çıkartılan kişilere sporcu denir. Sporcular seçme ve seçilme hakkına sahip değildirler.
SPORCU OLMA KOŞULLARI
MADDE: 13 - Sporcularda aşağıdaki koşullar aranır:
a- 18 yaşından küçüklerle, İlk Öğretim ve Liseye devam eden öğrencilerin veli veya vasilerinden
yazılı izin belgesi alınmış olmak,
b- Spor yapmak için Yönetim Kurulunca, Kulübe alınmasına karar verilmiş olmak,
c-Lisans çıkartılmış olmak,
d- Sporcu kaydının tutulması için Yönetim Kurulunca Sicil Kuruluna bildirilmiş olmak,
SPORCULARIN ÜYELİĞE GEÇİŞ KOŞULLARI VE İŞLEMLERİ
MADDE: 14 - Kulübün lisanslı sporcularından olup da spor yaşamını tamamlamış olanlar üyeliğe kabul edilebilirler.
ONURSAL ÜYE
MADDE: 15 - Katılmaları Kulüp için manevi bir değer taşıyacak ve kişilikleri, toplumdaki yerleri,
eserleri ile Kulübün amacı ve etkinliklerinde önemli katkıda bulunabilecek seçkin kişiler Kulübe
Onursal Üye olarak kabul edilebilirler.
Onursal üyelerin oy hakkı yoktur. Dilerlerse ödenti verirler.

ONURSAL ÜYELİĞE KABUL İŞLEMİ 
MADDE: 16 -Onursal üyelik için kabul kararı doğrudan Yönetim Kurulunca verilir.
İKİNCİ BÖLÜM
 ÜYELERİN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
MADDE: 17 - Üyelik, Kulübe ilişkin olarak işbu tüzük hükümleriyle belirlenmiş hak ve
yükümlülükleri oluşturur
A- Üyelerin Hakları;
a- Genel Kurul toplantılarına, kararların oluşması amacıyla görüşmelere ve oylamalara katılmak,
b- Seçmek ve seçilmek,
c- Kulüp çalışmaları yoluyla üyelere sağlanan bütün olanaklardan, konulan kurallar çerçevesinde
yararlanmaktır.
Kulüp üyeleri eşit haklara sahiptir.
Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu kendi kullanır.
B- Üyelerin Yükümlülükleri;
a-Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu,  Kulüp Tüzüğü ve bunlara uygun olarak düzenlenecek
Yönetmelik ve Yönergeler hükümleri ile Yönetim Kurulu kararlarına uymak,
b- Her tür ödenti ve ödemelerini zamanında yapmaktır
ÖDENTİ ÖDEMEME HALİNDE ÜYELİK KAYDININ GEÇİCİ KAPATILMASI 
MADDE:  18 -Yıllık ödentisini ödemeyen üyeyi veya üyeleri Sicil Kurulu her yılsonunda taahhütlü mektupla  veya kamuya ilanla ödemeye çağırır. Bu çağrı üzerine borcunu 45 gün içinde ödemeyen üyenin kaydının geçici olarak kapatılması kararı Sicil Kurulunca alınır, ilgilinin siciline işlenir ve bir yazı ile Yönetim Kuruluna bildirilir.
ÜYELİK KAYDININ YENİDEN AÇILMASI:
MADDE: 19 - 18.madde uyarınca kaydı geçici olarak kapatılan üyenin Sicil Kurulu'na yeniden yazılı olarak başvurması halinde, geriye doğru en çok beş yıllık ödenti borçları ödeme yapılan yılın aidatı esas alınarak ödendiğinde; kaydı açılır, en fazla beş yıllık kıdemi verilir ve bir yazı ile Yönetim Kurulu'na bildirilir.
ÜYELİĞİN SONA ERME NEDENLERİ
MADDE: 20 - Aşağıdaki hallerde üyelik sona erer:
A - Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu hükümlerine göre üyelik koşullarını yitirmek,
B - İstifa ettiğini yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirmek,
c - Tüzük hükümleri uyarınca üyelikten çıkarılmak,
d - Ödeme yükümlülüğünün 2 yıl üst üste yerine getirilmemesi,
Bu durumlarda üyelik kaydı Yönetim Kurulu kararı ile Sicil Kurulunca kapatılır.
YENİDEN ÜYELİĞE BAŞVURU
MADDE: 21 - 20. Maddenin ( a ve c ) fıkralarına göre üyeliği sona erenler üyelik için yeniden
başvuruda bulunamazlar.
Ancak aynı maddenin ( b ve d) fıkralarına göre üyeliği sona ermiş olanlar bu tüzük hükümlerine
göre üyelik koşullarını taşımak kaydı ile yeniden üyeliğe başvuruda bulunabilirler.
Başvurularının kabulü halinde bunlar hakkında yeni üye kabul işlemi uygulanır, eski kıdemleri
hesaba katılmaz.

ÜÇÜNCÜ KISIM
ORGANLAR VE SEÇİMLERİ
BİRİNCİ BÖLÜM
ORGANLAR
KULÜBÜN ORGANLARI MADDE: 22 - Kulübün organları
1.    Genel Kurul
2.    Yönetim Kurulu
3.    Kulüp Divanı
4.    Denetim Kurulu
5.    Sicil Kurulu
6.    Disiplin Kurulu
dur.
                                                                   İKİNCİ BÖLÜM
GENEL KURUL OLUŞUMU
MADDE: 23 -Genel Kurul Kulübün en üst karar organı olup,  kaydı açık ve içinde bulunulan yılın OCAK ayının son işgünü çalışma saati sonuna kadar varsa geçmiş yıllar ve o yıla ilişkin ödentilerini ödemiş üyeler topluluğudur. 
GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE: 24 - Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
a- Kulüp Başkanı ile Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Sicil Kurulu ve Disiplin Kurulu üyelerini ve yedeklerini seçmek,
b- Tüzüğün tümünü veya bazı maddelerini değiştirmek,
 c- Kulüp bütçesini görüşmek, aynen veya değiştirerek kabul etmek,
d- Gerekli gördüğü durumlarda kurmuş olduğu şirketler ile pay sahibi olduğu şirketlerin ve pay sahibi olduğu şirketlerin kurmuş olduğu şirketlerin, hesaplarını incelemek ve incelettirmek, 
e- Yönetim Kurulu, Kulüp Divanı, Denetim Kurulu, Sicil Kurulu ve Disiplin Kurulu raporlarını görüşmek, Yönetim Kurulunu Mali ve İdari bakımlardan ayrı ayrı aklamak,
f- Kulübe gerekli taşınmaz malların satın alınması ve gereksiz taşınmaz malların satılması, Kulübün mülkiyetine veya kullanma hakkına sahip olduğu taşınmazların 3.kişilere kiraya verilmesi, tahsisi, bu taşınmazlarla ilgili işletme ve ortaklık sözleşmesi yapılması, intifa hakkı tesisi ya da bu taşınmaz malların üzerinde bir ayni hak ve herhangi bir mükellefiyet tesisi konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek,
g- Spor şubelerinin kurulmasına veya kapatılmasına karar vermek,
h- Borçlanmaya karar vermek,
ı- Tesisler kurmak için Yönetim Kuruluna yetki vermek,
j- Spor Şubelerinin Ticari bir işletme haline gelmesine karar vermek,
k- Her yıl bütçenin % 5 (yüzde beş)'ini aşmamak üzere Yönetim Kuruluna sulh ve ibra yetkisi
vermek,
l-    Gereğinde Kulüp Başkanı ile Yönetim Kurulunu, Denetim Kurulunu ve Sicil Kurulunu düşürmek,
m- Kulübün yasal hükümler çerçevesinde Birlik, Federasyon,  Dernek ve benzeri kurum ve
kuruluşlara katılması, ayrılması hakkında karar vermek ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki
vermek,
n-Kulübün yasal hükümler çerçevesinde yurt dışında spor kulübü, kurumu ve kuruluşlarına katılmak, ayrılma, üye olmak, satın alma hakkında karar almak ve bu konuda Yönetim Kuruluna yetki vermek,
o- Yardımlaşma ve Dayanışma sandıkları kurmak ve bu konuda yönetim Kuruluna yetki vermek,
 ö- Yurt içi ve yurt dışında şirketler, dernekler, vakıflar kurmak; veya kurulmuş şirketlere, derneklere, vakıflara katılmak, hisse senetleri almak ve satmak, ortağı olduğu şirketleri halka açmak konularında Yönetim Kuruluna yetki vermek,
p-Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu, İlgili Yönetmelikler ve Tüzük ile kendisine tanınan diğer yetkileri kullanmak ve görevleri yapmak
r-Kulübün kurmuş olduğu, pay sahibi olduğu, pay sahibi olduğu şirketlerin kurduğu şirketlerin en son dönem konsolide mali tablolar hakkında bilgi almak,
s- Çıkarma cezalarını kabul veya yeniden incelenmek üzere Disiplin Kuruluna iade etmek. Disiplin Kurulunun ikinci kez verdiği çıkarma cezası kesindir.
 TOPLANTI TÜRLERİ
MADDE: 25 - Genel Kurul üç tür toplantı yapar :
 a-Yıllık Olağan toplantı,
 b- Seçim toplantısı, 
c- Olağanüstü toplantı,
 Bu toplantılarda gündemin ilk üç Maddesi :
 l - Açılış
2-    Genel Kurul Başkanlık Divanının oluşması
3-    Saygı duruşu ve İstiklal Marşının söylenmesi,
YILLIK OLAĞAN TOPLANTI VE GÜNDEMİ
MADDE: 26- Yıllık Olağan toplantı her yıl Mayıs ayında yapılır. Toplantıya çağrı 33. maddedeki esaslara göre yapılır. Gündem yukarıda yer alan ilk üç maddesine ilaveten aşağıda yer alan hususlardan oluşur.
1)    Kulüp Başkanı ya da görevlendirdiği kişinin sunuş konuşması
2)    Yönetim Kurulunun idari, mali ve sportif raporunun okunması,
3)    Denetim Kurulu raporunun okunması,
4)    Kulüp Divanı raporunun okunması,
5)    Sicil Kurulu raporunun okunması,
6)    Disiplin Kurulu raporunun okunması,
7)    Okunan raporlar hakkında görüşme açılması
8)    Yönetim Kurulunun idari ve mali bakımdan ayrı ayrı aklanması,
9)    Varsa Yönetim Kurulunun karar alınması gereken önerileri

10)    Bütçenin görüşülmesi  (Üyelik giriş ve Yıllık aidatı dahil)ve karara bağlanması
11)    Dilekler

SEÇİM TOPLANTILARI VE GÜNDEMİ
MADDE: 27 - Seçim toplantıları üç yılda bir, yıllık olağan Genel Kurul toplantısını izleyen ikinci  hafta sonundaki tatil günlerinden birinde olağan olarak ya da Tüzüğün 28. maddesi gereğince olağanüstü yapılır. Olağanüstü Seçim Toplantılarının da hafta sonundaki tatil günlerinden birinde yapılması zorunludur. Seçim toplantıları saat 10.00'da başlar ve başlama saati hiç bir suretle değiştirilemez.
Olağan seçim toplantısının gündeminde yalnız;
a- Kulüp Başkanının,
b- Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin
c- Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin
d- Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyelerinin
e- Sicil Kurulu asıl ve yedek üyelerinin
seçimleri bulunur.
Olağanüstü Seçim Toplantısı gündeminde yalnız seçilmesi gereken organların seçimleri bulunur. Seçim toplantıları gündemine hiçbir ek yapılamaz.
Seçim Toplantılarında Başkan Adaylarının Program ve Tanıtım konuşmaları dışında hiçbir konuşma
yapılamaz.
Seçim Toplantıları geri bırakılamaz.
OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI VE GÜNDEMİ
MADDE: 28 - Olağanüstü toplantı
a- Yönetim Kurulu kararı,
b- Denetim Kurulunun yazılı isteği
c- Kaydı açık üyelerden l / 5 ( beşde bir )'inin yazılı isteği,
üzerine yapılır
(b) ve (c) bentlerinde belirtilen istekler üzerine Yönetim Kurulu en çok 30 (Otuz) gün içinde Genel
Kurulu Olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır.
Yönetim Kurulu Genel Kurulu toplantıya çağırmaz ise, üyelerden birisinin başvurusu üzerine,
mahalli Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak kulüp üyeleri arasından üç kişilik bir heyeti Genel
Kurulu Olağanüstü toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Olağanüstü toplantı gündeminde toplantı istemini yapanların görüşülmesini istedikleri konulardan
başka konu bulunmaz.
Olağanüstü Toplantıda gündeme ilave ve değişiklik yapılamaz.
TOPLANTI YERİ VE İZİN ALMA ZORUNLUĞU
MADDE: 29 - Genel Kurul Toplantıları, katılacak üyelerin oturarak rahatça izleyebilecekleri ve çalışmalara katılabilecekleri salonlarda yapılır.
Toplantı Kamu hizmeti görülen bina ve tesislerle her türlü Resmi ve Özel Eğitim ve Öğrenim
Kurumlarında veya bunların eklentilerinde yapılacaksa bu Kurumların yetkili amirinin oluru ve Mahallin en büyük Mülki Amirinin izninin alınması gereklidir. Bu izin alınmadan Tüzüğün 30. ve 33. maddelerinde belirtilen yasal işlemler ve çağrılar yapılamaz.
GENEL KURUL TOPLANTILARI İLE İLGİLİ YASAL İŞLEMLER
MADDE: 30 - Genel Kurul toplantıları Kulüp merkezinin bulunduğu il merkezinden başka bir ilde yapılamaz. Genel Kurul Toplantısının yapılacağı gün, saat ve yer ile yapılan toplantı gündemi toplantı gününden en az on beş gün önce üyelere yazı veya kamuya ilan sureti ile bildirilir ve bu bildirimlere toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste de eklenir. Toplantı çoğunluk olmaması dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, birinci fıkra esaslarına göre yeniden ilan edilir. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz. 
TOPLANTIYA KATILACAK ÜYELER LİSTESİ
MADDE: 31- Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin listesi Sicil Kurulunca Ocak ayı içinde düzenlenir ve Yönetim Kuruluna verilir. Yönetim Kurulu bu listeyi inceleyerek gereği halinde sicil kuruluna sorarak düzeltme yaparak Sicil Kuruluna geri verir. Listeler Şubat ayının 10. günü çalışma saatinin sonuna kadar Kulüp Merkezindeki özel yerine asılır ve 5 ( beş ) gün süreyle askıda kalır ve ayrıca elektronik ortamda yayınlanır. Listenin asıldığı ve askıdan indirildiği birer tutanakla saptanır ve tutanakların bir örneği Genel Kurul dosyasına konur.
LİSTEYE İTİRAZ
MADDE: 32- 31. Maddede belirtilen askı süreleri içinde üyeler yalnızca kendileri ile ilgili olarak yapılan maddi bir yanılgının düzeltilmesi için, Yönetim Kuruluna yazılı olarak başvuruda bulunabilirler.
TOPLANTININ DUYURULMASI VE ÇAĞRI
MADDE: 33 -
Yönetim kurulu, dernek tüzüğüne göre genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin listesini düzenler. Genel kurula katılma hakkı bulunan üyeler, en az onbeş gün önceden, günü, saati, yeri ve gündemi bir gazetede ilan edilmek veya  yazılı yada elektronik posta ile bildirilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Bu çağrıda, çoğunluk sağlanamaması sebebiyle toplantı yapılamazsa, ikinci toplantının hangi gün, saat ve yerde yapılacağı da belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi günden az, altmış günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
TOPLANTININ ERTELENMESİ
MADDE: 34 - Genel Kurul toplantısına başlanıldıktan sonra, herhangi bir nedenle ve Genel Kurul kararı ile gün ve yer saptamak suretiyle toplantının ertelenmesi durumunda, geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya yukarda belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.
TOPLANTIYA GİRİŞ
MADDE: 35 - Genel Kurula katılacak üyeler kimliklerini gösterip, Sicil Kurulunca düzenlenen listede adlan karşısına imza ederek giriş kartlarını alırlar ve toplantıya katılırlar.
TOPLANTI YETER SAYISI
MADDE: 36 - Genel Kurul, 31. madde de belirtilen üyelerin yarıdan bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeter sayı sağlanamazsa, ikinci toplantı 7 (yedi) gün sonra yapılır. Bu toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak bu ikinci toplantıya katılan üyelerin sayısı Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin tam sayıları toplamının iki katından az olamaz.
TOPLANTININ AÇILIŞI VE BAŞKAN SEÇİMİ
MADDE: 37-Genel Kurul toplantısı, Tüzüğün 36. maddesinde belirlenen yeter sayı sağlanmış ise Kulüp Başkanı veya görevlendirdiği bir Yönetim Kurulu üyesi tarafından açılır. Toplantıyı açan kişi Başkanlık Divanının oluşturulmasını ve bunun için de ilk önce Genel Kurul Başkanının seçilmesi gerektiğini ve bu seçimlerin açık oylama ile yapılacağını bildirerek aday gösterilmesini ister. Önerilen aday veya adaylar arasında açık oylama ile yapılan seçimi kazanan kişi Genel Kurul Başkanı olur.
Toplantıyı açan kişi Genel Kurul Başkanını göreve çağırır ve yerini Genel Kurul Başkanına bırakır.
BAŞKANLIK DİVANININ OLUŞMASI
MADDE: 38 - Seçilen Genel Kurul Başkanı, iki Başkan Vekili ve iki sekreter için aday gösterilmesini ister. Gösterilen adaylar arasında yapılan seçimlerde kazananlar Genel Kurul Başkanı tarafından göreve çağrılır ve Başkanlık Divanı oluşur. 
BAŞKANLIK DİVANININ GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE: 39- Başkanlık Divanı Tüzük hükümlerinin uygulanmasını, toplantının düzenle ürütülmesini sağlamakla görevli ve yükümlüdür. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanına aittir.
Başkan vekili Başkanın herhangi bir nedenle yokluğu halinde onun görevini üstlenir. Sekreter üyeler toplantı tutanağını düzenler ve Genel Kurul Başkanınca verilecek diğer görevleri yaparlar. Başkanlık Divanı, görüşmelerin düzenini bozanlara uyarma cezası verir, bu davranışlarını sürdürenler hakkında ise toplantıdan çıkarma kararı alınması için Genel Kurulun açık oyuna başvurur. Genel Kurul kararı ile toplantıdan çıkartılan üye, toplantı süresince salonda bulunamaz, oylamaya katılamaz
GENEL KURUL TOPLANTISININ AÇILMASI, SAYGI DURUŞU VE İSTİKLAL
MARŞININ SÖYLENMESİ
MADDE: 40 - Genel Kurul Başkanlık Divanı yerini aldıktan ve Genel Kurul Dosyasını inceleyip kanun ve tüzüğe uygunluğunu saptadıktan sonra, Genel Kurul Başkanı gündem maddelerine geçmeden önce:  Genel Kurula katılanları bir dakikalık saygı duruşuna çağırır. Saygı duruşundan sonra hep birlikte İstiklal Marşı söylenir. 
YILLIK OLAĞAN TOPLANTI GÜNDEMİNE EKLEME 
 MADDE: 41- Yıllık Olağan toplantıda gündem maddelerine geçilmeden önce, yoklamada hazır bulunan üyelerin en az l / 10 ( onda biri ) tarafından görüşülmesi istenilen konuların gündeme eklenmesi zorunludur. Teklifin gündemdeki yerini Genel Kurul Başkanının önerisi ile Genel Kurul belirler. Tüzük değişikliğine ilişkin öneriler gündeme ek sureti ile görüşülemez. 
SÖZ ALMADA ÖNCELİK
MADDE: 42 - Söz isteyen üyelere yazılma sırasına göre, Organlar ve Komisyonlar sözcüleri ile sataşma ve usul hakkında söz isteyenlere öncelikle söz verilir. Üye söz sırasını bir başkasına bırakabilir ve isterse o üyenin sırası gelince konuşabilir.
KONUŞMALAR :
MADDE: 43 - Adını önceden yazdırmadan ya da oturum sırasında Başkandan söz istemeden hiç
kimse konuşamaz. Konuşma Başkanlığa ve Genel Kurula hitap edilerek kürsüden yapılır. Yazılı bir konuşmanın kürsüden okunması ya da Başkanın izni ile Başkanlık Divanı üyelerinden birine okutturulması mümkündür.
USUL HAKKINDA GÖRÜŞME
MADDE:   44- Usule ilişkin görüşmelerde 3 ( üç ) er dakikadan fazla olmamak üzere lehte ve aleyhte birer kişiye söz verilir. Bu konuşmalar sonucunda gerekirse açık oylama yapılır.
GÖRÜŞMELERDE GENEL DÜZEN
MADDE: 45- Genel Kurulda konuşmacının sözü üyelerce kesilemez, kişilikle uğraşılamaz, çalışma
düzenini bozucu eylem ve davranışlarda bulunulamaz, kaba ve çirkin sözler söylenemez. Başka Kulüp, Dernek ve hükmi şahsiyetleri küçük düşürücü sözler söylenemez, hareketlerde bulunulamaz. Genel Kurulda, kürsü veya salonda yukarıdaki hususlara aykırı davranan üyeyi, Başkan uygun bir dille konuşmaya veya susmaya davet ederek uyarır. Bu uyarıya uymayan konuşmacı üyenin kürsüden ayrılmasını ister. Salondaki üyenin de oturumdan çıkartılması için Genel Kurulun oyuna başvurur. Başkanlığa gelen yazı ve önergelerde kaba ve çirkin sözler varsa Başkan gerekli düzeltmelerin yapılması için o yazıyı sahibine geri verir.

AÇIKLAMA VE CEVAP HAKKI
MADDE: 46- Kendisine sataşılan veya ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüş atfolunan üyeler cevap verebilirler. Bu şekilde söz almak isteyen üye hangi nedenle konuşmak istediğini Başkana bildirir. Başkan, söz verip vermemekte ve söz verme zamanını tayinde yetkilidir. Başkanlıkça kendisine söz verilmeyen kimse ısrar ederse, Genel Kurul bu konuda görüşmesiz ve açık oyla karar verir. 
GENEL KURUL BAŞKANININ GÖRÜŞMELERE KATILMASI
MADDE: 47- Genel Kurul Başkanı, gündem maddeleri görüşülürken ya da oylama yapılırken, düşüncesini açıklayamaz. Konuşmalara katılmak isterse yerini Başkan vekillerinden birine bırakarak sıraya girer, ancak o maddenin görüşülmesi tamamlanınca yerine geçebilir.
OY SANDIKLARI, OY PUSULALARI VE ZARFLARI
MADDE: 48 - Yönetim Kurulu; yıllık olağan ve olağanüstü toplantılarda Gizli oylamanın yapılması
olasılığını göz önünde tutarak Genel Kurul Salonuna boş oy sandıkları ve yeterli sayıda Beyaz, Kırmızı ve Sarı renklerde mühürlü oy pusulalarını özel zarfının içine koyarak Genel Kurul Başkanlığına bir tutanakla teslim etmekle yükümlüdür. Açık oylama esastır. Başkanlık Divanının gerek görmesi ve Genel Kurulun onaylaması halinde gizli oylama yapılır. 
OYLAMALAR
MADDE: 49 - Oylama iki şekilde yapılır
1.    Açık oylama
2.    Gizli oylama,

1.    Acık oylama Üyelerin Giriş Kartlarını göstermek suretiyle, bu suretle sağlıklı karar alınamaması
halinde gene Giriş Kartlarını göstererek ayağa kalkmaları suretiyle yapılır.
2.    Gizli Oylama
Üye, Gizli oylama yapılması için Başkanlık Divanından içinde oy pusulaları olan oy zarfını alır. Önerinin lehinde ( Kabul ettiğinde ) BEYAZ; aleyhinde ( Ret ettiğinde ) KIRMIZI; çekimser kaldığında SARI oy pusulasını zarfa koyar. Zarfı oy sandığına, giriş kartını ve kimliğini göstermek
suretiyle, atarak oyunu kullanır. Oyunu kullanan üye, Genel Kurula Katılanlar Listesinden işaretlenir.
Oyların ayrımı ve sayımı
Oy kullanma bittikten sonra Genel Kurul Başkanı önce, Genel Kurula Katılanlar Listesinde oy kullanma sırasında işaretlenen üyeleri saydırır ve tutanağa geçirir. Daha sonra oy sandığı açılarak içindeki oy zarfları açılmadan sayılır ve Genel Kurula Katılanlar Listesinde işaretlenenlerden daha fazla sayıda oy zarfı çıkarsa sandığın içinden fazla zarf sayısı kadar zarf alınır ve açılmadan imha edilerek tutanağa geçirilir. Daha sonra zarflar açılır ve içinden birden fazla oy pusulası çıkanlar geçerli sayılmaz. Geçerli oy pusulaları beyaz, kırmızı ve sarı olarak ayrılarak sayılır, tutanağa geçirilir ve Başkan tarafından Genel Kurula duyurulur.
KONUŞMA SÜRESİNİN SINIRLANDIRILMASI
MADDE: 50 - Gündemin her bir maddesine ilişkin görüşme süresinin sınırlanması ancak o madde
ile ilgili olarak üç üye konuştuktan sonra Genel Kurula katılan üyelerden en az on kişinin verdiği yazılı önerge üzerine, Önerge sahiplerinin adları okunmak ve önerge lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra oya konur ve oylama sonucuna göre hareket edilir. Önergeden önce söz istemiş olanların hakları saklıdır, bunlara süre sınırlaması uygulanmaz. Sınırlama beş dakikadan az olamaz. Organların sözcüleri ve varsa önerge sahipleri bu süre sınırlamasının dışındadır.

SORULARIN YANITLANMASI
MADDE: 51— Genel Kurulda üyelerin Kulüp işlemlerine ilişkin sorularını Yönetim Kurulu ya da Denetim Kurulu sözcüleri yanıtlamakla yükümlüdür. Son söz üyeye aittir.
GÖRÜŞME YETERLİĞİ
MADDE: 52 - Gündemin bir maddesine ilişkin görüşme yeterliği önergesi, ancak üç üye konuştuktan sonra en az on üye tarafından verilebilir. Önerge, lehine ya da aleyhine konuşmak isteyen birer kişiye söz verildikten sonra oya konur ve oylama sonucuna göre hareket edilir.
KAPALI OTURUM
MADDE: 53 - Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu veya üyelerden en az on kişi bir önerge ile kapalı oturum isteyebilir.
Bu önerge üzerine, önerge sahiplerinin adları okunmak ve önerge lehine ya da aleyhine konuşacak birer kişiye söz verildikten sonra oya konur ve oylama sonucuna göre hareket edilir. Önergenin kabulü halinde Genel Kurula katılma hakkı olmayanlar salondan çıkarılır. Kapalı oturum tutanakları saklanmak ve ancak 10 (on) yıl sonra açıklanmak kaydıyla kapalı zarf içinde Divanı Başkanlığına teslim edilir.
KOMİSYONLAR KURULMASI
 MADDE: 54 - Genel Kurul, çalışmalarını kolaylaştırmak için belirli görevlerle komisyonlar kurabilir.
GÖRÜŞMELERİN YİNELENMESİ
MADDE:  55- Bir konu görüşülüp karara bağlandıktan sonra aynı Genel Kurulda yinelenerek görüşülemez.
BÜTÇEYE İLİŞKİN ÖNERİ VE OYLAMALAR
MADDE: 56 - Bütçe görüşmelerinde, bütçenin tümü ile ilgili olarak, yeni ve geçerli kaynak gösterilmeden giderleri arttırıcı ve gelirleri azaltıcı öneri yapılamaz.
Gelirlerin ve / veya giderlerin arttırılması ve / veya azaltılmasına ilişkin önergelerin gündemdeki bütçe maddesi ile ilgili görüşmelere başlanmadan önce yazılı olarak Başkanlık Divanına verilmesi zorunludur.
Yönetim Kurulu dilerse görüş bildirmek ve yanıtlamak üzere değişiklik önergelerini Başkanlık Divanından alarak gerekli çalışmaları yapabilir.
Bütçenin tümü üzerindeki görüşmelerden sonra, Tüzüğün 57. maddesi hükmüne uygun olarak verilen değişiklik önergeleri;  önerge sahiplerinin imzaları ile okutulur, görüşme açılır ve Yönetim kurulunun yanıtlarından sonra oya sunulur. Kabul edilen önergeler bütçe tasarısına işlenir, bu şekilde oluşan bütçe tasarısının tümü oya sunulur.
Bundan başka, bütçe tasarısının bölüm ve maddelerinin ayrı ayrı okutularak oylanmasına gerek yoktur.
YAZILI YAPILMASI ZORUNLU ÖNERİLER 
MADDE: 57 -Genel Kurullarda yapılacak tüm önerilerin yazılı olması zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
SEÇİMLERE İLİŞKİN ESASLAR SEÇİM İLKELERİ
MADDE: 58- Seçimler serbest, gizli oy, açık sayım esaslarına göre yapılır. Bu ilkelere uyulmasını Genel Kurul Başkanlık Divanı sağlar. Oy verme üç yılda bir yapılan olağan seçimlerde, Başkan ve Yönetim Kurulu ile Denetim Kurulu, Sicil Kurulu ve Disiplin Kurulunun, olağanüstü seçim toplantılarında seçimi yenilenecek kurul ya da kurulların Birleşik Oy pusulalarının özel zarfı içinde sandığa atılması suretiyle yapılır. Asıl üyeler ve yedek üyeler, Basılı Birleşik Oy pusulalarında ayrı ayrı gösterilir, boş oy pusulalarının doldurulmasında da aynı esasa uyulur.
BAŞKANLIĞA VE KURULLARA SEÇİLMEK İÇİN KIDEM YILI VE NİTELİK
 MADDE: 59 - Aday olan kişilerin kaydı açık ve Genel Kurula katılma hakkına sahip, üye sicil kayıtlarına göre, Kulübe kaydoldukları tarihten başlayarak ;
a)    Kulüp Başkanlığı için       5  (Beş)
b)    Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeliği için    5   (Beş)
c)    Denetim Kurulu asıl ve yedek üyeliği için    5   (Beş)
d)    Disiplin Kurulu asıl ve yedek üyeliği için     10 (On)
e)Sicil Kurulu asıl ve yedek üyeliği için     10 (On)
kıdem yılını doldurmuş olmaları gereklidir.
Kulüp Başkanlığı'na seçilebilmek için a) bendinde öngörülen kıdem süresini  doldurmuş olmak ve Madde 61 belirtilen gerekçeye uyması gerekmektedir. Geçici çıkarma cezası almış olanlar bu ceza yerine getirilmiş veya affa uğramış olsalar bile Başkanlığa ve organ üyeliğine seçilemezler.
Aklanmayan ya da düşürülen Kulüp Başkanı ve yönetim Kurulu üyeleri bir seçim dönemi geçmeden yeniden aday olamaz ve seçilemezler. 
GÖREV SÜRELERİ
MADDE: 60- Başkan, Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Sicil Kurulu ve 
 Kurulunun görev süreleri  3 ( üç ) yıldır.
Süresi bitmeden istifa eden, düşen ya da düşürülen Başkan ile Kurullar üyeleri yerine seçilenler, eskilerinin sürelerini tamamlarlar.
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
SEÇİM ÖNCESİ İŞLERİ
ADAY OLMAK İÇİN BAŞVURU USULÜ VE ADAYLIĞIN DUYURULMASI
MADDE: 61-
Kulüp Başkanlığı adaylığına başvurabilmek için, seçimin yapılacağı genel kurulda seçme ehliyetini haiz en az 50 kongre üyesinin, adaylık başvurusunda bulunacak kişiyi Kulüp divanına teklif etmesi veya adaylık başvurusunda bulunacak kişinin Kulübe en az 100.000 YTL'lik bağışta bulunması ve makbuzu kulüp  divan başkanlığına ibraz etmesi gerekmektedir, 
 a )Başkan adayları :
1-    Başkan adayı olarak kendi ad - soyadı ve özgeçmişlerini,
2-    Yönetim Kurulu asıl üyeleri başlığı altında başkan dahil 12 ( On iki ) üyenin ad - soyadı ve   özgeçmişlerini  
3-    Yönetim Kurulu yedek üyeleri başlığı altında 12 ( On İki )   üyenin ad - soyadı ve özgeçmişlerini
4-    Sicil Kurulu asıl üyeleri başlığı altında 5 ( Beş) üyenin ad - soyadı ve özgeçmişlerini
5-    Sicil Kurulu yedek üyeleri başlığı altında 3 ( Üç )  üyenin ad - soyadı ve özgeçmişlerini
6-    Disiplin Kurulu asıl üyeleri başlığı altında 5 (Beş) üyenin ad - soyadı ve özgeçmişlerini
7-    Disiplin Kurulu yedek üyeleri başlığı altında 3 (Üç) üyenin ad - soyadı ve özgeçmişlerini
8-    Denetim Kurulu asıl üyeleri başlığı altında 3 (Üç) üyenin ad - soyadı ve özgeçmişlerini
9-    Denetim Kurulu yedek üyeleri başlığı altında 3 (Üç) üyenin ad - soyadı ve özgeçmişlerini
yazar ve listelerini imzaladıktan sonra seçim Genel Kurulu birinci toplantı tarihinden 10 ( on ) gün
önce saat 18.00 'e kadar imza karşılığında Kulüp Divanı Başkanlığına verir.
b-Bu süre içinde yukarıda şekil ve içeriği belirtilmiş olan listelerini Kulüp Divan Başkanlığına vermemiş olanlar aday olamazlar. Verilen listelerde yer alan üyelerle ilgili olarak ölüm ve seçilme niteliklerinin uymaması dışında hiçbir değişiklik yapılamaz.
c- Kulüp Divanı Başkanlığı bir bildiri yayınlayarak adayları açıklar. Kulüp Başkan adayları Kulüp Divanı Başkanlığına verdikleri listelerdeki adaylarını istedikleri takdirde kendileri de kamuoyuna açıklayabilirler.
d - Kulüp Divanı Başkanlığı Başkan adaylarının vermiş oldukları Yönetim Kurulu, Sicil Kurulu ve Disiplin Kurulu adayları ile Denetim Kurulunda görev almak için başvuran adayların kıdem ve sicil bakımından yeterli olup olmadıklarını ivedi olarak Sicil Kurulundan yazı ile sorar ve 24 (Yirmi dört) saat içinde yazılı olarak yanıtlanmasını ister. Sicil Kurulundan gelen bilgilendirme yazısında kıdem ve sicili uygun olmayanların durumu derhal yazı ile Başkan adaylarına ve Denetim Kurulunda görev almak isteyen adaylara bildirilir. Bu şekilde listesinde her hangi bir boşalma meydana gelen Başkan adayı en geç 24 ( Yirmi dört) saat içinde o konum için başka bir aday bildirir,
e- Kulüp Divanı Başkanlığı, Denetim Kurulu aday listeleri de dahil olmak üzere Başkan adaylarınca kendisine verilen aday listeleriyle oluşan Birleşik oy pusulalarını; her başkan adayı için ayrı ayrı 64. maddeye uygun olarak belirlenmiş renkte ve yeterli sayıda bastırır.
 SEÇİM SANDIKLARI
MADDE: 62 - Yönetim Kurulunca Genel Kurul hazırlıkları yapılırken Genel Kurula katılabileceklerin sayısı göz önünde tutularak  sandık sayısı saptanır. Yönetim Kurulunca en az sandık sayısı kadar ve dışarıdan içerisi görülemeyecek kapalı oy verme yeri hazırlatılıp sandıkların bulundukları alana konur. Yönetim Kurulunca katılabilecekler listesindeki sayıya göre her sandıkta hangi sicil numarasından hangi sicil numarasına kadar üyenin oy kullanabileceği belirlenerek bunun Genel Kurul üyelerine duyurulmasına ilişkin malzeme hazırlatılır. Sandığın konacağı yerin belirlenmesinde, üyenin oyunu kolaylıkla, serbestçe ve gizli şekilde verebilmesi göz önünde tutulur.
Sandığın konulduğu alanda seçim süresince sadece sandık görevlileri ve oy kullanan üye bulunabilir.
KAPALI OY VERME YERİ
MADDE:  63-  Kapalı  oy verme yeri,  içerisi dışarıdan görülemeyecek ve  üyenin oy pusulasını
inceleyip zarflayabileceği şekil ve nitelikte olur. Gizliliğin sağlanması için, gerekli tedbirler alınır.  Seçim süresince, oy kullanan üyeden başka hiç kimse kapalı oy verme yerinde bulunamaz.
OY PUSULALARININ YAPILMASI VE TESLİM EDİLMESİ
MADDE: 64 - Başkan ve Tüzüğün 59. maddesinde belirlenen organların seçimlerinde kullanılacak
oy pusulalarının şekli Kulüp divanınca belirlenir.
Başkan adaylarının olağan seçim toplantılarında ve Başkanla Yönetim Kurulu seçimlerinin yapılacağı
olağanüstü seçim toplantılarında birinci toplantı gününden 5 ( Beş ) gün önce Saat 18 ( On sekiz )
de Başkan adayları ya da yazılı olarak bildirdikleri temsilcileri Kulüp Divanı Başkanının huzurunda
bir araya gelirler ve renk çekme yapılır, sonuç bir tutanağa geçirilir ve bir örneği Genel Kurul
dosyasına konulmak üzere Yönetim Kuruluna verilir.
Boş Birleşik oy pusulaları, örneğine uygun beyaz kağıt üzerine, Kulüp Divanı tarafından seçimlerden
önce yeteri kadar bastırılır ve mühürlenir.
Başkan ve Yönetim Kurulu için yapılacak olağanüstü seçim toplantılarında başkan adaylarının
çekmiş oldukları renkte oy pusulası, bunlar dışındaki kurullar için yapılacak olağanüstü seçim
toplantılarında Boş Birleşik Oy Pusulası kullanılır ve hangi kurulun seçimi yapılacaksa o kurula ilişkin
bölüm oyunu kullanan kişi tarafından el yazısı ile doldurulur.
OY ZARFLARININ YAPILMASI VE TESLİMİ
MADDE: 65- Tek renkte yeteri kadar oy zarfı; Yönetim Kurulu tarafından hazırlattırılır, Kulüp Divanı Başkanlığınca mühürlenir ve sayısı belirtilen bir tutanakla seçilen Genel Kurul Başkanına verilir. Genel Kurul Başkanı bu tutanağı Genel Kurul dosyasına koyar.

 


BEŞİNCİ BÖLÜM 
SEÇİM GÜNÜ İŞLERİ
GİRİŞ KARTI VE BOŞ BİRLEŞİK OY PUSULASININ VERİLMESİ
MADDE: 66- Seçim toplantısına gelen ve adları 31. madde uyarınca düzenlenmiş listede yazılı olan üyelere Fotoğraflı Kimlik Belgelerini göstererek Sicil Kurulu Başkanlığının mühür ve imzasını taşıyan giriş kartı ile bir Boş Birleşik Oy Pusulası verilir.
Genel Kurul toplantısı başladıktan sonra, Genel Kurula katılanlar listesi, Başkanlık Divanına teslim edilir.
Genel Kurul toplantısı başladıktan sonra gelenler Giriş Kartları ile Boş Birleşik Oy Pusulası' nı Başkanlık Divanından ya da Başkanlık Divanınca atanan kulüp görevlilerinden alırlar. 
SEÇİM TOPLANTILARINDA SANDIK VE SAYIM KURUL VEYA KURULLARININ OLUŞUMU
 MADDE: 67- Seçim Genel Kurullarında Başkanlık Divanının seçimini takiben;
 a- Öncelikle sandıklarda görev yapacak Kurullar oluşturulur.
Sandık Kurulları Genel Kurulca seçilecek birer üye ile her Başkan adayının kendisini temsilen Genel Kurul Başkanına yazılı olarak bildireceği birer kişiden oluşur.
Başkan adaylarının sandık kurullarına aday göstermemeleri durumunda görev yapacak kişiler Genel Kurul tarafından seçilir. Sandık Kurullarının hangi sandıklarda görev yapacağı Genel Kurul Başkanlığı tarafından belirlenir.
b) Daha sonra Genel Kurulca, seçimde kullanılan oyları saymak ve her sandığa bir kurul olmak üzere en az 3 ( üç )  kişiden oluşan sayım kurulu seçilir.  Sandıklar açıldıktan sonra, Genel Kurul Başkanlığınca gerek görülmesi halinde sandık kurulları sayımlar için de görevlendirilebilirler. Sandık ve sayım kurullarında görev alacak olanların Genel Kurula katılan ve aday olmayan üyeler arasından seçilmeleri zorunludur.
GÖZLEMCİLER
MADDE: 68- Başkan adayları, sayım kurullarının seçimini takiben, Genel Kurul Başkanlığına yazılı olarak isim bildirmek koşulu ile bu kurullarda sayım esnasında gözlemci bulundurabilirler. Bu gözlemcilerin Genel Kurula katılan ve aday olmayan  üyeler arasından seçilmeleri zorunludur. Gözlemciler hiçbir işleme karışamaz, yalnız gözetim görevi yaparlar, oy ayırımı ve sayımı işlemi sırasında Tüzük hükümlerine aykırı davranışlarda bulunulduğunu saptarlarsa doğrudan Genel Kurul Başkanına başvurabilirler.
BAŞKAN ADAYLARININ KONUŞMALARI
MADDE: 69- Başkanlığa adaylığını koymuş olan üyeler, seçime geçilmeden önce programlarını açıklayan ve kurullarını oluşturacak kişiler hakkında tanıtıcı bilgileri içeren en çok on dakika süreli birer konuşma yapabilirler. Konuşma sırası Genel Kurul Başkanı tarafından ad çekme ile belirlenir. Başkan adaylarının konuşmaları üzerine görüşme açılmaz.
SEÇİM USULÜNÜN AÇIKLANMASI
MADDE: 70- Seçim toplantılarında, seçimlere başlamadan önce Genel Kurul Başkanı Genel Kurul üyelerine seçimlerle ilgili Tüzük hükümlerini hatırlatır, adayları bildirir ve oy vermenin nasıl yapılacağını anlatır.
ALTINCI BÖLÜM
 OY KULLANMA
KİMLİK SORMA
MADDE: 71- Oyunu kullanmak isteyen üye sandık başına geldiğinde Genel Kurul Giriş Kartı ile birlikte fotoğraflı Kimlik Belgesini göstermek zorundadır.


OY ZARFINI VE GİRİŞ KARTINI KAYBEDENLERE YENİLERİNİN VERİLMEYECEĞİ
MADDE: 72 - Giriş kartının herhangi bir nedenle elinden çıktığını ya da kaybettiğini belirterek giriş kartı isteyen üyelere yeniden bir giriş kartı verilmez.
OY VERMENİN BAŞLAMASI VE BİTMESİ
MADDE: 73-Oy verme işlemi tüzüğün 69. ve 70. maddeleri uyarınca yapılan konuşmalar bitince başlar ve aralıksız saat 15.00'e kadar sürer. 31 . madde uyarınca hazırlanmış listede adları yazılı ve toplantıya katılan üyelerin oylarını vermeleri saat 15.00'e kadar tamamlanmamışsa, oy verme işi sandık başında sıraya girmiş bekleyen üyelerin oylarını kullanmalarına kadar sürdürülür.
 OY PUSULALARININ KULLANILIŞI
MADDE: 74- Seçimlerde yalnız Boş Birleşik oy pusulaları ile Başkan adayları adına Kulüp Divanı Başkanlığı tarafından bastırılmış olan Birleşik oy pusulaları kullanılır.
Basılı Birleşik oy pusulalarını kullanmak isteyen üyeler Sandık Kurulundan Başkan adayları adına değişik renkte bastırılan oy pusulalarını alır, kapalı oy verme yerine girerler. Basılı Birleşik oy pusulaları üzerinde hiç bir değişiklik, ekleme, çıkarma ve işaret yapılamaz. Boş Birleşik Oy pusulalarının geçerli olabilmesi için, her organın asıl ve yedek üye bölümüne aday olmuş ya da aday gösterilmiş yarıdan bir fazla ad yazılması zorunludur. Bir organ için aynı ad birden fazla yazılamaz. Başkanlık için birden fazla ad yazılmış ise hiçbir ad, öteki organlarda üye ve yedek üyeler için Tüzükte belirlenen sayıdan fazla ad yazılırsa yukarıdan aşağı doğru sayılarak fazla yazılmış adlar yazılmamış sayılır.
OY VERME
MADDE:75- Genel Kurul Başkanlık Divanınca, Tüzüğün 31. maddesinde sözü edilen Genel Kurula katılacaklar listesinde imzası bulunanlar, Sicil numaralarına göre oylarını kullanacakları sandıklarda oylarını kullanırlar. Sandık başında birden fazla üye varsa diğerleri sıraya girerler.
OYLARIN SANDIĞA ATILMASI
MADDE: 76-Oy kullanma sırası gelen üye sandık başındaki görevliye Genel Kurul Giriş Kartı ile
Fotoğraflı Kimlik Belgesini vererek bir oy zarfı ile Başkan adaylarının bastırmış oldukları ayrı renkli
Birleşik oy pusulalarını alarak kapalı oy verme yerine girer.
Seçim Genel Kurul toplantısına girişte almış olduğu beyaz renkli Boş Birleşik Oy pusulası ' nı
Tüzüğün 74. maddesine uygun olarak doldurmak ya da Sandık Kurulundan aldığı Basılı Birleşik
Oy Pusulalarından, istediği Başkan adayının Basılı Birleşik Oy Pusulasını oy zarfının içine koymak
suretiyle, zarfı kapatır, , kapalı oy verme yerinden çıkar, kapalı oy zarfını Oy Sandığı ' na Giriş
Kartını üzerinde Giriş Kartı yazılı sandığa atar, Fotoğraflı kimlik kartını geri alır, Katılanlar Listesinde
isminin karşısına imza eder ve oy verme alanından ayrılır.
YEDİNCİ BÖLÜM
OYLARIN SAYILMASI VE SEÇİM SONUÇLARI
SANDIKLARIN AÇILMASI, ZARFLARIN VE KARTLARIN SAYILMASI, FAZLA ZARFIN İMHASI
MADDE: 77- Oy verme işlemi bittikten sonra  her Oy Sandığı Başkanlık Divanı tarafından üyeleri önünde açılarak Oy Zarfları sayılır ve tutanağa geçirilir. Giriş Kartlarının atıldığı Sandıklarda Başkanlık Divanı tarafından aynı biçimde açılarak kartlar sayılır ve tutanağa geçirilir. Sandıktan çıkan Oy Zarflarının sayısı, giriş kartlarının sayısından fazla ise, zarfların arasından gelişi güzel fazla zarf sayısı kadar zarf alınarak açılmadan yok edilir ve durum tutanağa geçirilir. Sandıktan zarfsız Oy Pusulası çıkarsa onlar da yok edilerek durum tutanağa geçirilir.

 OY PUSULALARININ ZARFLARDAN ÇIKARILMASI VE GEÇERLİ OY PUSULALARI 
MADDE: 78- Geçerli oy zarfları 77. maddede açıklandığı gibi belirlendikten sonra Sandık Kurulu zarfları teker teker açar ve zarflarla bunların içinden çıkan oy pusulalarını ayırır.
a)    Üzerinde Kulüp Divanı Başkanlığının mührü olmayan oy pusulaları,
b)    Bir zarfın içinden ayrı renkte birden fazla Basılı Birleşik Oy Pusulası çıkarsa hepsi,
c)    Bir zarfın içinden Basılı Birleşik Oy Pusulası ile elle doldurulmuş bir Boş Birleşik Oy Pusulası
çıkarsa her ikisi de,
d)    Bir zarfın içinden, üzerinde düzeltme, ekleme, çıkartma yapılmış işaret konmuş olan Basılı
Birleşik Oy Pusulası çıkarsa o oy pusulası,
e)    Bir zarfın içinden çıkan Boş Birleşik Oy Pusulası'nın Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Sicil Kurulu
ve Disiplin Kurulu dilimlerinde, o kurulun üye ve yedek üye sayılarının yarısından az sayıda isim
yazılmışsa o oy pusulası,
GEÇERSİZ sayılır.
f)    Bir zarfın içinden aynı renkte birden fazla Basılı Birleşik Oy Pusulası çıkarsa, biri,
g)    Bir zarfın içinden bir Basılı Birleşik Oy Pusulası ile doldurulmamış bir Boş Birleşik Oy Pusulası'
çıkarsa, Basılı Birleşik Oy Pusulası
GEÇERLİ sayılır.
SAYIM KURULLARININ GÖREV YAPMASI
MADDE: 79- 77. ve 78 . maddelerde belirtilen işlemler Başkanlık Divanınca yapılıp geçerli Oy Pusulaları belirlendikten sonra oy pusulaları dilimlenmiş yerlerinden ayrılarak her organ için kurulmuş bulunan Sayım Kurullarına birer tutanakla verilir. Sayım Kurulları sonuçları, oy pusulaları ve tutanakla Genel Kurul Başkanlığına verirler.
 OYLARIN BİRLEŞTİRİLMESİ
MADDE: 80- Oy ayırım ve sayımlarını bitiren sayım kurulları oy pusulalarını ve düzenleyecekleri sayım tutanağını Genel Kurul Başkanına teslim ederler.
Genel Kurul Başkanı her organ için sandıkların oy ayırım ve sayımlarına ilişkin tutanaklar geldikçe bunların üzerinden oy birleştirmesi yaptırır. Seçim sonuçlarını belirler, tutanağını düzenleyerek Başkanlık Divanı üyeleri ile birlikte imzalar.
SEÇİM SONUÇLARININ DUYURULMASI VE OTURUMUN KAPATILMASI
 MADDE: 81- Başkan olabilmek için geçerli olan oyların çoğunu almak yeterlidir. Başkan adayları arasında oyların eşit dağılması halinde seçim tekrarlanır. Organlarda asıl ve yedek üyelikler için geçerli oyların çoğunu alanlar sırası ile seçilirler. Organların seçiminde oy ayrımı sonucu eşit oy alanlar olursa, Genel Kurul Başkanı tarafından Genel Kurula önceden duyurulmak koşulu ile ve Genel Kurul önünde ad çekme ile kazanan belirlenir. Organların yedek üyelerinin sıralanması da aldıkları oy sayısına göre saptanır, eşit sayıda oy alınması durumunda ad çekme yoluna başvurulur,  ad çekme Genel Kurul Başkanlık Divanı tarafından yapılır. Genel Kurul Başkanı organlara ilişkin seçim sonuçlarını Başkan ve Yönetim Kurulundan başlayarak Genel Kurula duyurur. Seçim toplantılarında gündemde seçimden başka bir madde bulunmadığından sonuçların bildirilmesinden sonra Genel Kurul Başkanı oturumu kapatır.
 MAZBATALARIN VERİLMESİ
MADDE : 82 - Genel Kurul Başkanı, seçilenlere mazbatalarını en geç devir teslime kadar verir.
 DEVİR - TESLİM
MADDE: 83- Yönetim Kurulu değişikliğinde Devir - Teslim zorunludur.
Devir - Teslim işlemi, seçim Genel Kurulunu izleyen 5 ( beş) gün içinde Kulüp Divanı Başkanının çağrısı üzerine Genel Kurul Başkanlık Divanının, Kulüp Divanı Başkanının ve yeni seçilen Denetim Kurulu üyelerinin gözetiminde yapılır. Devir - Teslime gelmeyen bir önceki ve yeni Kulüp Başkanları ve Yönetim Kurulu Üyeleri sorumlu olur.Genel Kurul Başkanlık Divanı, Kulüp Divanı Başkanı ve yeni seçilen Denetim Kurulu üyelerinin hepsi ya da biri çağrıya rağmen bu göreve gelmezse Devir - Teslim eski ve yeni Yönetim Kurulları arasında yapılır ve bir tutanakla saptanır.
SEKİZİNCİ BÖLÜM 
KULÜP BAŞKANI VE YÖNETİM KURULU
KULÜP BAŞKANI
MADDE: 84 - Kulüp Başkanı, Tüzüğün  59 . ve 61. maddesinde belirlenen koşullara sahip ve Başkanlığa adaylığını koymuş üyeler arasından Genel Kurulca seçilir.
YÖNETİM KURULUNUN OLUŞUMU
MADDE: 85 - Yönetim Kurulu, Kulüp Başkanı ve Tüzüğün 59. maddesinde belirlenen koşullara sahip on iki asıl üyeden oluşur. Yedek üye sayısı on ikidir.
Yönetim Kurulu gerek görür ve karar verirse, yedek üyeler de oy hakkı olmaksızın Yönetim Kurulu toplantılarına ve görüşmelere katılabilirler.
GÖREV BÖLÜMÜ
MADDE: 86 - Yönetim Kurulu ilk toplantısında; kulübe ilişkin bütün işlerin düzenli bir şekilde yürütülebilmesi amacı ile üyeleri arasında iş bölümü yapar ve Bir 2. Başkan Bir Genel sekreter Bir Muhasip üye seçer. Seçim sonuçları ile görev bölümü Karar Defterine geçirilir ve Kulüp merkezinde özel askı yerinde üyelere duyurulur. Yönetim Kurulu gerekli gördüğünde üyeleri arasında geçici ya da sürekli görev değişikliği yapabilir. Ancak Yönetim Kurulu üyelerine, yukarıda belirlenen iki unvanlı görev birden verilmez. Bu değişiklikler de Kulüp Merkezi ve lokallerinde özel yerine asılarak üyelere duyurulur. 
GÖREV VE YETKİLERİ 
MADDE: 87 - Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
1-    Tüzüğün 90. maddesindeki kurallar içinde Kulübü temsil ve ilzam etmek,
2-    Tüzüğün 24. maddesinin (f) fıkrasında belirtilen konularda Genel Kuruldan yetki almak,
3-    Kulübün bütün etkinliklerinin ilgili mevzuat ve Tüzük hükümlerine uygun olarak düzenlenip yürütülmesini sağlamak,
4-    Kulübün spor yarışmalarında bireysel ve takım halinde şampiyonluk hedefine ulaşılması için gerekli önlemleri almak, atılımları yapmak,
5-    Malatya  Eğitim Kurumlarında sporun gelişmesini sağlamak,
6-    Genel Kurulu toplantıya çağırmak,
7-    Genel Kurulca kabul edilmiş bütçeye göre mali tasarrufları yapmak,
8-    Kulübün tutulması zorunlu yasal defterleri ile yürürlükteki mevzuata uygun olarak Muhasebe kayıtlarını tutmak, defterler ile ilgili kağıtları Noterden tasdik ettirmek ve düzenli tutulmalarını ve
günü gününe işlenmelerini sağlamak,
9-    Kulübün yurt içinde ve yurt dışında kurmuş olduğu şirketler ile pay sahibi olduğu şirketlerin ve pay sahibi olduğu şirketlerin kurmuş olduğu şirketlerin, çalışmalarını, mali bünyelerini denetlemek, denetletmek, en son dönem yıllık hesaplarını incelemek, inceletmek, hesap konsolidasyonunu sağlamak ve bu şirketlerin yönetim ve denetimini doğrudan ya da dolaylı biçimde yerine getirmek, 
10-    Kulübün idari ve sportif faaliyet raporu ile birlikte kesin hesaplarını, Kulüp muhasebe plan ve yönetmeliğine uygun olarak ve Genel Kurulca kabul edilmiş bütçe ile karşılaştırmalı bir biçimde bölüm bölüm, kesim kesim ve maddelerine göre ayrıntılı olarak hazırlamak ve Genel Kurula sunmak, 
11-     Tüzüğün 140. maddesine göre hazırlanan bütçe tasarısını, Kulübün Muhasebe Plan ve Yönetmeliğine uygun olarak son yılların Gelir ve Gider karşılaştırmaları, Brüt ve Net Gelirleri, Spor Şubelerinin harcamaları, Yatırım ve Onarım ihtiyaçları keşif ve yapılabilirlik raporları, Kulüp ve üye ilişkileri göz önünde tutularak amacı, gerekçeleri ve ayrıntılı önerileri ile birlikte hazırlamak,  
12-     Kulübün İdari ve Sportif Faaliyet Raporu, Sicil Kurulu raporu, Disiplin Kurulu raporu ile birlikte kesin hesaplarını ve gelecek yıl bütçe tasarısını, bu maddenin 10. fıkrasında belirlenen biçimde hazırlayıp bastırarak Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısının ilk çağrı gününden bir hafta önce basılı olarak isteyen üyeye verilmek üzere Kulüp Merkezinde hazır bulundurmak, 
13-     Kulübün yurt içinde ve yurt dışında kurmuş olduğu şirketler ile pay sahibi olduğu şirketlerin ve pay sahibi olduğu şirketlerin kurmuş olduğu şirketlerin en son dönem yıllık konsolide hesaplarını hazırlayıp bastırarak Yıllık Olağan Genel Kurul toplantısının ilk çağrı gününden bir hafta önce basılı olarak isteyen üyeye verilmek üzere Kulüp Merkezinde hazır bulundurmak, 
14-     Kulüp işlerinin yürütülmesi için yürütme birimini ve diğer kadroları saptamak, personeli işe almak, ücretlerini belirlemek, işten çıkarmak. 
15-     Sicil Kurulunca düzenlenmiş olan Genel Kurula katılacak üyelerin listesini incelemek ve gerek gördüğü düzeltmeleri yapmaları için bir yazı ekinde Sicil kuruluna iade etmek, 
16-     Tüzüğün 117. maddesi uyarınca yapılan başvuruları Disiplin Kuruluna vermek, 
17-     Disiplin Kuruluna verdiği bir üye hakkında, gerekli gördüğü hallerde, olay disiplin kurulunda ele
alınıncaya kadar ve her halde bir ayı geçmemek koşulu ile Kulübe ve tesislere girmeyi yasaklama
önlemi almak, 
18-     Tüzüğün uygulanması için gerekli görülen yönetmelikleri hazırlayarak, yürürlüğe koymak, 
19-     Gerek gördüğünde doğrudan, Denetim Kurulunun,  kaydı açık üyelerin 1/2   'inin yazılı istekleri veya Divan Kurulunun bu konudaki önerisini dikkate alarak Genel Kurulu Olağanüstü toplantıya çağırmak,
20-     Genel Kurulca mali ve/veya idari yönden aklanmama durumunda, en geç 30 (otuz) gün içinde Olağanüstü Seçim Genel Kurulunu toplantıya çağırmak,
21-     Kurmuş olduğu şirketler ile pay sahibi olduğu şirketlerin ve pay sahibi olduğu şirketlerin kurmuş olduğu şirketlerin Mart, Haziran. Eylül, Aralık ayları sonlarında o döneme ait hesap özeti ve özet idari ve sportif faaliyet raporunu en geç izleyen ay yapılacak Kulüp Divanı toplantısına yetişecek tarzda hazırlayarak sunmak,
22-     Yönetim Kurulu Kulübün ve Kulübün kurmuş olduğu şirketler ile pay sahibi olduğu şirketler, ve pay sahibi olduğu şirketlerin kurmuş olduğu veya pay sahibi olduğu şirketleri, yukarıda paragrafta belirtilen Dönemsel Mali Raporlarını, mali mevzuatın öngördüğü konsolidasyon esasına göre denetimini, Genel Kurul'un yasalar gereği seçmiş olduğu denetçilerine ilaveten Kulüp divanın  belirlemiş olduğu ilk 3 bağımsız denetim kurullarından bir tanesini belirleyerek denetlettirmek ve gene yukarıdaki paragrafta belirtilen süreler dahilinde Kulüp Divanı'na ve arzu eden üyelerinin görüşüne sunmak. 
23-     Mevcut sosyal tesisleri yönetmek ve yenilerinin açılması için çaba sarf etmek, 
24-     Kulüp müzesinin korunması, gelişmesi, çalışma esaslarının belirlenmesi ve Yönetimi için gerekli karar ve tedbirleri almak, 
25-     Kuruluş yıldönümlerini hazırlamak, 
26-     Seçimleri izleyen 30 (otuz) gün içinde Yönetim ve Denetim Kurullarının asıl ve yedek üyeleri ile ilgili olarak verilmesi zorunlu bilgileri mahallin en büyük Mülki Amirliğine bildirmek. 
27-     Uygulamaya koyacağı yönetmelikler hakkında gerek görürse Kulüp Divanından görüş almak,
28-     Üyelik başvurularını, Sicil Kurulunun görüşünü aldıktan sonra üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlayıp sonucu yazılı olarak başvuru sahibine bildirmek,
29-     - Disiplin Kurulunca kendisine yazılı olarak bildirilen Disiplin cezalarını kesinlik kazandıktan sonra
Sicil Kuruluna aktararak üyenin siciline işletmek ve üyeye tebliğ etmek, 
30-      Her yılsonunda Sicil kayıtlarına göre 25 (yirmi beş) yılını doldurmuş ve yıllık ödentisini tam olarak ödemiş, kaydı toplam 5 ( Beş ) yıl kapanmamış 25 (yirmi beş ) yıllık kıdemlerini kazanmış oldukları Sicil Kurulu tarafından bildirilen üyelere Kulüp Divanı üyesi oldukları hakkında tebligat yapmak ve Kulüp Divanına bildirmek,
31-    Türk Vatandaşı olmayanların Kulüp üyeliğine kabulü halinde bunları 10 (On) gün içinde mahallin en büyük Mülki Amirliğine bildirmek,
32-    Sporcular hakkında gerekli disiplin kararları almak,
33-     Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu, Yönetmelikler ve bu Tüzük ile kendisine tanınan diğer yetkileri kullanmak ve görevleri yapmak,
TOPLANTILAR
MADDE: 88 - Yönetim Kurulu ayda en az bir kez, belirlenen yer, gün ve saatte toplanır. Yönetim Kurulu Kulüp Başkanının, yokluğunda 2. Başkanın başkanlığında toplanır.
KULÜBÜ YÜKÜMLÜLÜK ALTINA SOKACAK KARARLAR
MADDE: 89 - Genel Kuruldan yetki alınmış olması koşulu ile Kulübü yükümlülük altına sokacak yönetim kururlu kararların  toplam yönetim kurulu üyelerinin 2/3 (Üçte iki) sinin olumlu oyu ile alınması zorunludur. 
TEMSİL VE İLZAM
MADDE: 90 - Tüzükteki ve bütçedeki yetkilere dayanarak Yönetim Kurulu kararı ile Kulübü; a-îdari İşlerde,
Başkan, 2.Başkan,  ile Genel Sekreter birlikte veya teker teker,
 b-Mali işlerde,
Başkan veya 2.Başkan,  ile Muhasip Üyenin müşterek imzaları temsil ve ilzam eder. Yani iki imza ile temsil ve ilzam edilir.
YETKİ VERME
MADDE: 91 - Yönetim Kurulu, kendi üyelerinden bir veya bir kaçına, yetkilerinden bir bölümünü kullanma yetkisi verebilir. Bu durum Yönetim Kurulunun ortak sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Bir ya da birkaç Yönetim Kurulu üyesine bu madde uyarınca verilecek yetkinin niteliği, süre ve sınırı karar defterinde açıkça belirtilir.
 BAŞKANLIĞIN BOŞALMASI
MADDE: 92 - Kulüp Başkanlığı herhangi bir nedenle boşalırsa Yönetim Kurulu görevine devam eder. Görev süresi sonuna kadar Başkanlık görevi 2.Başkan tarafından yürütülür. 
YÖNETİM KURULUNUN İSTİFASI
MADDE: 93- Başkan dışında Yönetim Kurulu üyeliklerinin boşalması ve Yönetim Kurulunun yedek üyelerin katılımı ile de toplantı çoğunluğunun tamamlanamaması halinde Yönetim Kurulu ve Başkan düşmüş sayılır. Bir ay içinde Tüzük hükümlerine uygun olarak yeni seçim yapılır. Yeni Başkan ve Yönetim Kurulu seçilinceye kadar, düşmüş sayılan Başkan ve Yönetim Kurulu görevine devam eder.
                                                                    DOKUZUNCU BÖLÜM                                  
                                                                   YÜRÜTME BİRİMİ 
KULÜP YÜRÜTME BİRİMİ
MADDE: 94 - Kulüp Yürütme biriminin görev, yetki ve sorumlulukları, Resmi Gazetede yayınlanan Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğü Gençlik ve Spor Kulüpleri Yönetmeliği ve yürürlükteki mevzuat hükümlerine uygun olarak Yönetim Kurulunca düzenlenir. Yürütme Birimi Genel Sekreterinin mali ve idari görev ve yetkileri Yönetim Kurulu kararıyla belirlenir.

                                                                             ONUNCU BÖLÜM 
KULÜP DİVANI OLUŞUMU
MADDE: 95 - Kulüp Divanı Geçici 1 madde de belirtilen 19 kişiden oluşur. Bu sayı bu yeni tüzük kabulünden sonra kulübe 3 yıl başkanlık yapmış ve kongrelerde aklanmış başkanların katılımı ve 25 yılını doldurmuş, sicil kurulu tarafından bildirilmiş üyelerin katılımı ile değişebilir. Geçici 1 madde de isimleri belirtilen Kulüp Divanı üyelerinden herhangi bir nedenle boşalma olursa yapılacak ilk genel kurulda boşalan üyelik veya üyelikler yerine Genel Kurul yenilerini Kulüp Divanı teklifi ile seçer. Kulüp Divanı toptan üyelikten ayrılmışsa yerine yenilerini Genel Kurul seçer.  Seçimlerde Kulüp Başkanlığına  seçilen üyenin Kulüp divanı üyeliği askıya alınır ve bu görevi sona erdiğinde Kulüp Divanı üyeliği yeniden başlar. Bu süre de kıdemi düşürülmez.
GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE: 96 - İstişare organı niteliğindeki Kulüp Divanının görev ve yetkileri şunlardır :
 a-Kulübün etkinliklerini, gelişmesini ve geleceğini ilgilendiren konuları ve bunlarda mevzuat ve tüzük hükümleri ile bütçe esaslarına uyulup uyulmadığını incelemek,  sonuca göre alacağı kararları Yönetim Kuruluna dilek ve tavsiye olarak bildirmek, gerekirse yeni bir Kulüp Divanı kararı ile ilk Olağan Genel Kurula sunmak
b-Yönetim Kurulunun her türlü etkinlik ve tasarruflarını izlemek, Yönetim Kurulundan bilgi istemek, gerek gördüğünde inceleme yapmak, gerekirse bu incelemelerin sonuçlarını görüşleri ile birlikte Yönetim Kuruluna bildirmek,
c-Genel kurulun Olağanüstü toplantıya çağrılmasını önermek,
d- Gerektiğinde yeniden bir Tüzük yapılması, yürürlükteki Tüzük maddelerinin değiştirilmesi hususlarında çalışmalar yapmak ve hazırlanacak Taslağı Yönetim Kuruluna vermek,
 e-Yönetim Kurulunca üç ayda bir verilecek Çalışma Raporu ile konsolide Hesap vaziyetini, Denetim Kurulu raporu ile birlikte incelemek, gerekirse görüşünü bildirmek,
 
f-Yönetim Kurulunca hazırlanacak Yönetmelikler ve bildirilecek çeşitli konular hakkında görüşünü açıklamak,
g- İhtilaf halinde kulüp tüzüğünü yorumlamak ve ilgililere bir yazı ile bildirmek.
h) Bu tüzükle kendisine verilen diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak. 
KULÜP DİVAN BAŞKANLIĞININ OLUŞUMU
 MADDE:  97-
a)    Kulüp Divanı iki yılda bir; Nisan ayında kendi Başkanını, iki Başkan Yardımcısı ve iki Sekreterini
seçmek üzere Başkan, yokluğunda Kıdemli Başkan Yardımcısı tarafından toplantıya çağırılır.
b)Kulüp Divanı Başkanlığı, Başkan Yardımcılıkları ve sekreterliklere aday olmak ve seçilmek için
Ocak ayının son işgünü çalışma saati sonuna kadar yıllık ödentiyi ödemiş olmak gereklidir.
c)    Seçimler gizli oy ve açık sayım ilkelerine uygun olarak yapılır.
d)    Her üyenin bir oyu vardır, onu kendi kullanır.
e)    Seçim toplantılarına oturumda bulunan en kıdemli Kulüp Divanı üyesi Başkanlık eder, kendisine
yardım etmek için bir Başkan vekili ile iki sekreter açık oylama ile seçilir.
f)    Seçimlerde Genel Kurul seçimlerindeki yöntem ve esaslar uygulanır.
g)    Kulüp Divanı Başkanlığının yeni seçime altı aydan az bir süre kala boşalması halinde seçim
yapılmaz. Başkanlık Divanının en kıdemli Başkan Yardımcısı Başkan olur
KULÜP DİVANI ÇALIŞMA YÖNTEMİ
MADDE:98
a)Kulüp Divanı çalışmaları Kulüp Divanı Başkanı, Başkan Yardımcıları ve sekreterler tarafından
yürütülür, boşalmalar halinde yerlerine ilk toplantıda yenileri seçilir ve yeni seçilenler eskilerinin
sürelerini tamamlarlar.
b)    Başkan ve Başkan yardımcılarının toplantıya gelmemeleri halinde, oturumda bulunan en kıdemli
üye Başkanlık eder.
c)    Kulüp Divanı ayda bir kez olağan olarak belirlenecek gün saat ve yerde toplanır.

d)    Olağan toplantı gündemi  Başkan, yokluğunda  bir Başkan yardımcısı tarafından  hazırlanır.
Toplantıda gündeme geçmeden önce, toplantıya katılan  üyelerin  1/10 (ondabir)'inin isteği  ile
Başkanlık oylamayla gündeme ekleme yapabilir.
e)    Kulüp Divanı Başkanlığının, Kulüp Divanı üyelerinden en az 10 (on) kişinin veya Denetim
Kurulunun yazılı istekleri üzerine, belli bir konunun ya da konuların görüşülebilmesi için; Kulüp
Divanı; Kulüp Divanı Başkanı,    yokluğunda Başkan Yardımcılarından biri tarafından ve gündem
üyelere ve öneri sahiplerine yazı ile bildirilerek, olağanüstü toplantıya çağırılır.
Olağanüstü toplantı gündemine ekleme yapılamaz.
f)    Kulüp Divanı toplantılarında son söz, istemde bulunmaları halinde Kulüp Divanı üyelerinindir.
g)    Kulüp üyeleri dilerlerse izlemek üzere Kulüp Divanı toplantılarına girebilir, ancak konuşamaz ve
oylamalara katılamazlar.
h) Üyelikten Kesin çıkarma dışında kalan disiplin cezalarına ilişkin kararlara karşı, ilgili 30 (otuz)
gün içinde Kulüp Divanı Başkanlığına itiraz edebilir. Kulüp Divanı 30 (otuz) gün içinde itirazı
inceleyerek  reddedebilir, ya da yeniden incelenmek üzere Disiplin Kuruluna iade eder. Bu halde
Kulüp Divanının itirazın reddine dair kararı ya da Disiplin Kurulunun vereceği karar kesindir.

 


KULÜP DİVANI OYLAMA VE KARAR YETER SAYISI
MADDE: 99 -
a- Kulüp Divanı çoğunluk sayısı ile toplanır.
b- Kulüp Divanının, Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağırılmasını önereceği toplantıları, Kulüp Divanı üye tam sayısının en az   1/2 (İkide bir)'inin katılmasıyla yapılır. Bu konudaki kararlar, hazır bulunanların  2/3 (üçte iki) çoğunluğuyla alınır. Bunun dışındaki kararlar oylamaya katılanların çoğunluğu ile alınır.
 c- Kulüp Divanı görüşmelerdeki oylamaların gizli oyla yapılmasına karar verebilir. 
d- Gizli oylama yapılması halinde Tüzüğün (49/2) maddesinde belirtilen gizli oylama yöntemi uygulanır.
e- Kulüp Divanı toplantısında Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu veya üyelerden en az on kişi bir önerge ile kapalı oturum isteyebilir.  Bu önerge görüşme açılmaksızın oya konulur.  Önergenin kabulü halinde Kulüp Divanı toplantısına katılma hakkı olmayanlar salondan çıkarılır.
                                                               ONBİRİNCİ BÖLÜM
 DENETİM KURULU OLUŞUMU
MADDE: 100- Denetim Kurulu üç yıl için Genel Kurulca seçilecek, Mali ve / veya İdari ve / veya Hukuk ve/veya İşletme konularında uzmanlaşmış 3 ( üç ) asıl üyeden oluşur. Aynı nitelikteki Yedek üye sayısı 3 ( üç ) tür.
Denetim Kurulu'ndan çekilme veya başka nedenlerle boşalma oldukça yedeklerden en çok oy alan asıl üyeliğe getirilir. 
GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE: 101 - Denetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır: 
a- Üç aydan fazla ara vermemek üzere Kulüp hesaplarını denetlemek, 
b -Kulübe ve Kulübün Sandık, Vakıf ve Şirketlerine ilişkin her türlü belgeyi incelemek,
 c-Alınan karar ve yapılan işlemlerin Mevzuat ve Tüzük hükümlerine uyup, uymadığını izlemek,
 d-Hesapların düzenli işlenmesini ve giderlerin bütçeye uygunluğunu incelemek ve denetlemek,
 e-Eksik ve usulsüz bulduğu hesap ve harcamalar ile Mevzuat ve Tüzük hükümlerine aykırı bulduğu sair işlemler konusunda Yönetim Kurulunu yazı ile uyarmak,
f-Hesap dönemi sonunda hazırlayacağı raporu Tüzüğün ( 87 / 10 ) maddesi gereğince bastırmak üzere süresi içinde Yönetim Kuruluna vermek,
 g- Gerek gördüğünde Yönetim Kurulu toplantılarına katılmak,
 h- Bu tüzükte öngörülen diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
ı- Mart, Haziran, Eylül, Aralık ayları sonu itibariyle yönetim kurulunca Kulüp Divanına sunulmak üzere düzenlenecek kulübün kurmuş olduğu veya kuracağı şirketler ile pay sahibi olduğu şirketlerin ve pay sahibi olduğu şirketlerin kurmuş olduğu şirketlerin, konsolide hesap vaziyeti ile idari ve sportif faaliyet raporunu inceleyerek yazılı görüşlerini en geç izleyen ay için yapılacak Kulüp Divanına sunmak ve o toplantıya katılarak olası soruları yanıtlamak,
j- Görev ve yetki alanı içine giren önemli gördüğü bir konu hakkında Genel Kurulu Olağanüstü toplantıya çağırmak,
Denetim Kurulu; görevini toplu olarak yapabileceği gibi, aralarından birine belli konularda inceleme ve araştırma yapmak üzere yetki verebilir, bu şekilde düzenlenecek rapor, Denetim Kurulunun ortak raporudur.
 
ONİKİNCİ BÖLÜM
 SİCİL KURULU
OLUŞUMU
MADDE: 102-Sicil Kurulu Genel Kurulca seçilen  ( 5 ) Beş asıl üyeden oluşur. Yedek üye sayısı  3 ( üç ) tür.
GÖREV BÖLÜMÜ
MADDE: 103 - Sicil Kurulu ilk toplantısında kendine bir Başkan, bir Başkan Vekili ve bir sekreter seçer.
Aynı toplantıda ayrıca toplantı gün ve saatlerini saptayarak, üyelerin ve üyelik için başvuranların görebilecekleri bir yere asmak sureti ile duyurur. Kurulun en az on beş günde bir toplanması zorunludur. Kurul en az 3 ( Üç ) üye ile toplanır. Gizli ve oy çokluğu ile karar alır.
Kurulca alınan kararlar gerekçeli olup Yönetim Kurulunca alınacak kesin karara esas teşkil etmek üzere başvuran kişinin üyeliğe kabulünün uygun olduğu veya istemin reddi gerektiği şeklindeki görüşünü bir yazı ile Yönetim Kurulu'na bildirir.
GÖREV VE YETKİLERİ
MADDE: 104 - Sicil Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
a-Yönetim Kurulu tarafından aktarılan Üyelik başvurularını inceleyip üyeliğe kabul veya isteğin reddi şeklindeki önerilerini yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirmek,
b- Üyeler, Sporcular ve Onursal üyeler için Sicil Defterleri, bir yazışma ve Karar defteri tutmak, 
c- Üye kayıt ve karar defterlerini Notere onaylatmak,
d- Yönetim Kurulunun talebi üzerine Genel Kurula katılacak üyelerin listesini düzenlemek, gerektiğinde düzeltmek,
e- Her yıl sonunda Sicil kayıtlarına göre 25 (yirmi beş ) yılını doldurmuş ve yıllık ödentisini tam olarak ödemiş, kesinleşmiş geçici çıkarma cezası almamış, kaydı toplam 5 ( Beş ) yıl kapanmamış 25 (yirmi beş) yıllık kıdemlerini kazanmış üyelerin Kulüp Divanı üyesi olduklarını karara bağladıktan sonra bu kişilerin listesini Yönetim Kuruluna bildirmek,
f- Yönetim Kurulunun yazılı bildirisi üzerine hakkında Disiplin Kurulunca verilen kesinleşmiş cezaları üyelerin siciline işlemek,
g-Yönetim Kurulunun yazılı bildirisi üzerine hakkında kesin çıkarma kararı verilmiş ya da Kulüpten çıkmak istediklerini yazılı olarak bildirmiş olan üyelerin Sicil Defterindeki kayıtlarını kapatmak,
 h-Organlara aday olanların ve seçilmiş olanların seçilme niteliğinde olup, olmadığını Tüzük uyarınca incelemek ve gereğini yapmak,
ı- Yönetim Kurulundan gelen yazılı istek doğrultusunda Tüzüğün   108. maddesinde belirlendiği biçimde kayıtları geçici olarak kapatılan üyelerin 19. madde uyarınca kayıtlarını açmak,
 j-Yönetim Kurulu'nca onaylanan üyeliğe kabul kararını Üye Kayıt Defterine işlemek,
 k-Üye ödenti kayıtlarını inceleyerek o yıla ilişkin ödentilerini Ocak ayı sonuna kadar ödeyen ve Genel Kurul'a katılma hakkı olan üyelere verilmek üzere giriş kartlarını hazırlamak ve Genel Kurul'a katılma hakkı olan üyelerin kulüp sicil numarası ile ad ve soyadları yazılı ve hizalarında imza etmelerine elverişli sütun bulunan listeleri hazırlamak ve bunları Olağan ya da Olağanüstü Genel Kurul birinci toplantı tarihinden 30 gün önce Yönetim kurulu Başkanlığı'na teslim etmek,
l- Bu Tüzükte öngörülen diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak.
KULÜP BAŞKANININ   ÖZEL OLARAK ÜYE ÖNERMESİ
MADDE:105- Kulüp Başkanı, her takvim yılı için   yazılı olarak, Kulübe büyük hizmet ve yararları dokunan ya da dokunabilecek en çok 5 ( Beş ) kişinin sınırlamalar dışında üye olarak kabul edilmesini Yönetim Kuruluna önerebilir ve bu öneri öncelikle işleme konularak diğer üyelerde uygulanan üye kabul sistemi ile sonuçlandırılır.
ÜYELİK HAKKINDAKİ KARAR
MADDE: 106- Kulübe üye olmak isteyenler hakkındaki kararlar, Karar Defterine KABUL ya da REDDEDİLMİŞTİR biçiminde geçirilir. Başvurusu  reddedilen kişiye ret nedeni bildirilmez.
İPTAL EDİLECEK SİCİL NUMARALARI
MADDE: 107- Herhangi bir nedenle açık kalmış ya da birden fazla yazılmış olan sicil numaraları, Sicil Kurulunun Karar Defterine geçirilerek iptal olunur.
Sicil defterinde bu numaraların yanına açıklama yapılarak Sicil Kurulu başkanı tarafından imzalanır ve mühürlenir.
Böylece iptal olunan sicil numaraları hiçbir suretle kullanılamaz. 
KAYITLARIN GEÇİCİ KAPATILMASI
MADDE: 108- Kulüpte ve kulübün kurmuş olduğu ya da pay sahibi olduğu şirketlerde hangi görev ile olursa olsun ücret alarak çalışanlarla, Yönetim Kurulunun izni ile başka bir Kulüpte çalışanların kayıtları,   çalıştıkları   bu   süre   içinde   geçici   olarak   kapatılır   ve   üyelikten   doğan   haklarını kullanamazlar. Ancak yıllık ödentilerini düzenli olarak ödedikleri süre kıdemleri işler.
ONÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 DİSİPLİN KURULU  VE DİSİPLİN CEZALARI
OLUŞUMU
MADDE: 109 - Disiplin Kurulu, Kulüp Divanı üyeleri arasından  Genel Kurulca seçilen tercihen  1 ( bir)i hukukçu  olmak üzere 5 ( Beş )asıl üyeden oluşur. Yedek üye sayısı tercihen biri hukukçu olan 3 ( üç) kişi olup bunlar da Kulüp Divanı üyeleri arasından seçilir. Üyeliklerde boşalma halinde;   yedekteki üyelerden  sırasına göre  diğer üyeler getirilir. Disiplin Kurulu ilk toplantısında kendisine bir Başkan ve bir Başkan Vekili, bir Raportör seçer ve seçim sonucunu yazı ile Yönetim Kuruluna bildirir.
DİSİPLİN CEZALARINA İLİŞKİN GENEL ESASLAR
MADDE: 110- Disiplin Kurulu, vereceği disiplin cezalarında hafifletici ya da ağırlaştırıcı nedenlerin saptanması halinde, duruma göre, cezanın alt-üst sınırlarını belirlemeye, bir alt veya üst cezayı saptamaya yetkilidir.
Disiplin Kurulu cezalardan birini  belirlerken; hakkında soruşturma yapılan üyenin hangi amaçla hareket ettiğini, soruşturma konusu söylem, eylem ve davranışları ile bunlardan pişmanlık duyup duymadığını ve daha önce bir disiplin cezası alıp almadığını dikkate alır.Tekerrür halinde bu duruma uyan cezanın bir üstünü vermeye yetkilidir
Aynı söylem, eylemden ve davranıştan ötürü, ceza saptanmasına gerek olmadığı yönünde yargısal ve İdari mercilerce verilen kararlar, ayrıca disiplin soruşturması yapılmasına ve disiplin cezası verilmesine engel değildir.
Yönetim kurulu, Üyelikten Çıkarma kararlarını Genel Kurul'un ilk olağan toplantısına getirmekle yükümlüdür. Amatör ve profesyonel spor dallarında uygulanacak cezalar bu madde kapsamı dışındadır.
DİSİPLİN CEZALARI
MADDE: 111 - Disiplin suçunu oluşturan eylem ve davranışlarda bulunanlara eylemlerinin
ağırlığına göre verilecek cezalar şunlardır:
1-Uyarma
Üyenin eylem ve davranışlarında daha dikkatli olmasının kendisine yazı ile bildirilmesidir
2-Kınama
Üyeye eylem ve davranışlarında kusurlu bulunduğunun yazı ile bildirilmesidir,
3-Geçici çıkarma
Kulüp üyeliğinin bir haftadan bir yıla kadar askıya alınmasıdır.
4-Üyelikten çıkarma
Kulüp üyeliğinin sona erdirilmesidir.
UYARMA CEZASI GEREKTİREN SÖYLEM, EYLEM VE DAVRANIŞLAR 
MADDE:   112-
a-Kulüp düzenini bozacak söylem, eylem ve davranışlarda bulunmak,
b- Kulüp içinde ve dışında Kulüp itibarını zedeleyecek şekilde toplum yaşamının gerektirdiği görgü kuralları dışına çıkmak,
KINAMA CEZASI GEREKTİREN SÖYLEM, EYLEM VE DAVRANIŞLAR
 MADDE:   113-
a- Kulübün onur ve saygınlığına zarar verici söylem, eylem ve davranışlarda bulunmak, 
b-Üyelik onuru ile bağdaşmayan söylem, eylem ve davranışlarda bulunmak, 
c-Kulüp düzenini bozacak söylem, eylem ve davranışlarda bulunmak,
 d -Uyarma cezası gerektiren hallerden her hangi birini tekrarlamak
GEÇİCİ ÇIKARMA CEZASINI GEREKTİREN  SÖYLEM, EYLEM VE DAVRANIŞLAR
 MADDE:   114-
a-Kanun, Kulüp Tüzüğü, Yönetmelikler hükümleri  ile Yönetim Kurulu kararlarına aykırı eylem ve davranışlarda bulunmak,
b-Üyelerin onur ve saygınlığına zarar verici, küçük düşürücü ve benzeri söylem, eylem ve davranışlarda bulunmak,
c-Kulüp Başkanları, organlar ve komitelerin üyelerini eleştiri sınırları dışında küçük düşürücü, kötü zan altında bırakacak söylem, eylem ve davranışlarda bulunmak,
d-Eleştiri sınırları dışında kulübü aşağılayacak veya iftira niteliği taşıyan beyanlarla Kulübe zarar verecek faaliyetlerde bulunmak,
 e- Genel ahlaka aykırı Kulübe zarar veren söylem, eylem ve davranışlarda bulunmak,
KULÜPTEN ÇIKARMA CEZASI GEREKTİREN SÖYLEM, EYLEM VE DAVRANIŞLAR
 MADDE:   115-
a-Genel Kurul ile Kulüp Divanı ve benzeri diğer organların toplantılarını engellemek, 
b-Seçimlerin düzenli ve sağlıklı bir biçimde ve dürüstlük ilkesine uygun yapılmasını engelleyici söylem, eylem ve davranışlarda bulunmak,
c-Kulüp Başkanı ve yöneticileri ile üyelerine karşı hakaret ve fiili eylemde bulunmak, d-Kulübün mal varlığına kasten zarar verici eylem ve davranışlarda bulunmak.
 DİSİPLİN KURULUNA BAŞVURMA
MADDE: 116- Bu tüzüğe göre disiplin cezalarının uygulanmasını gerektiren söylem, eylem ve davranışlardan birinin yapılması halinde Disiplin Kuruluna başvurma, aşağıda yazılı kişi ve kurullarca belirtilen usullerde yapılır:
a)    Üyeler ancak kendisini ilgilendiren bir olay hakkında Yönetim Kurulu aracılığıyla,
b)    Denetim Kurulu, Sicil Kurulu, Kulüp Divanı ve Komiteler görevleri ile ilgili konular hakkında
Yönetim Kurulu aracılığıyla,
c)    Kulüp Tüzel kişiliğini ilgilendiren bir eylem ve davranış halinde Yönetim Kurulu doğrudan.
d )Yukarıdaki ( 112-113-114-115 ) maddelerde yer verilen Disiplin cezası gerektiren eylem ve davranışın seçilmiş Kulüp Organlarının üyelerinden biri tarafından işlendiğine ilişkin bir şikayetin yapılması halinde Kulüp Divanı konuyu görüşerek karar altına alır ve Disiplin Kuruluna doğrudan başvurabilir. Tüm başvurular yazılı olarak yapılır.
YÖNETİM KURULUNUN YÜKÜMÜ
MADDE: 117- İş bu Tüzüğün (116 ) maddesinin ( b ) ve ( c )bentleri uyarınca yapılan başvuruları Yönetim Kurulu en geç 15 ( on beş ) gün içinde Disiplin Kuruluna sunmakla yükümlüdür. Yönetim Kurulu ( a ) bendindeki başvuruları 15 ( on beş ) gün içinde Disiplin Kuruluna göndermez ise ilgili üye doğrudan Disiplin Kuruluna başvurabilir. Disiplin kurulu ( a ) bendine göre yapılan başvurularda, ilk olarak başvuruda bulunan üyenin doğrudan kendisi ile ilgili olup olmadığına bakar. İlgili görmezse esasına girmeden başvuruyu reddeder. Disiplin Kurulu da başvuru tarihinden itibaren en geç on beş gün içinde başvuru ile ilgili olayın kovuşturmasına başlamak ve 45 (kırk beş) gün sonuna kadar bitirmek zorundadır.
SAVUNMA ALINMASI
MADDE: 118 - Disiplin Kuruluna verilen bir üye savunması alınmadan cezalandırılamaz. Kulüpte kayıtlı adresine APS ve / veya   İadeli - taahhütlü olarak gönderilen ve hakkındaki şikayeti içeren yazının alındığı tarihten başlayarak 7 (Yedi) gün içinde yazılı savunmasını vermeyen veya sözlü savunma yapacağını yazılı olarak bildirmeyen üye, bu hakkından vazgeçmiş sayılır.
TOPLANTI KARAR YETER SAYISI VE YAPILACAK İŞLEM
MADDE: 119 - Disiplin Kurulu en az 4 ( dört ) üyenin katılmasıyla toplanır ve kararlar, katılan üyelerin çoğunluğuyla alınır. Oyların eşitliği halinde Başkanın oyu 2 (İki) sayılır. Kulüpten çıkarma cezaları en az 4 ( Dört ) üyenin oyu ile alınabilir. Disiplin kararları, gereğinin yapılması için Yönetim Kuruluna bildirilir.
Çıkarma kararları hariç, Disiplin Kurulunun madde 98/ h gereği iç denetimden geçen kararları kesindir. Disiplin Kurulu almış olduğu kararı gereği için yazı ile Yönetim Kuruluna bildirir. Yönetim Kurulu Çıkarma cezaları dışındakiler! yazılı olarak üyeye tebliğ eder. Çıkarma cezaları ilk yapılacak Olağan Genel Kurulun gündemine konularak Genel Kurulda karara sunulur. Genel Kurul Disiplin Kurulu kararını onaylar veya yeniden incelenmek üzere Yönetim Kuruluna iade eder. Bu halde Genel Kurulun onayı ya da Disiplin Kurulunun vereceği karar kesindir.
ÇIKARMA CEZASI ALANLARIN DURUMU
MADDE: 120 - Haklarında kesinleşmiş üyelikten çıkarma kararı alınmış olanların Kulüp Merkezine ve tesislere bir üyenin konuğu olarak dahi gelmesi yasaktır. Kesinleşmiş geçici çıkarma cezası almış olanlar için de ceza süresince yukarıdaki yasak uygulanır. Haklarında geçici çıkarma veya çıkarma cezası verilmiş üyeler için, karar kesinleşinceye kadar Disiplin Kurulu gerekli tedbirlerin uygulanmasına karar verebilir.
ZAMAN AŞIMI
MADDE: 121- Olay tarihinden başlayarak 3 ( üç ) ay içinde disiplin kovuşturmasına konu edilmeyen söylem, eylem ve davranışlar disiplin cezaları bakımından zaman aşımına uğrarlar.
ONDÖRDÜNCÜ BÖLÜM
ORGANLARA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER
İLK TOPLANTI ÇAĞRISI
MADDE: 122- Seçimle gelen organlardan Yönetim Kurulu seçimi izleyen en geç 7 ( yedi) gün içinde, Denetim Kurulu, Sicil Kurulu ve Disiplin Kurulu en geç on beş gün içinde Kulüp başkanının yazılı çağrısı üzerine belirtilen yer, gün ve saatte toplanır.
TOPLANTI YETER SAYISI
MADDE: 123 - Organların toplantıları kapalı olarak ve üyelerden yarıdan bir fazlasının katılması ile yapılır. Kulüp Divanına ilişkin ( 99/b )  madde ve Disiplin Kuruluna ilişkin 119.madde hükmü saklıdır.
KARAR YETER SAYISI
MADDE: 124 - Organlarda karar, toplantıya katılanların çoğunluğu ile alınır. Oylamada eşitlik olursa toplantı başkanının oyu iki sayılır.
Kulübü yükümlülük altına sokacak kararlara ilişkin 89 ve 90 . maddeleri ve Kulüp Divanına ilişkin ( 99/b ) madde hükmü saklıdır.
BİRDEN FAZLA ORGANA SEÇİLENLERİN DURUMU, YASAKLAR 
MADDE: 125 - Aynı üye, seçimle oluşan organların birden fazlasında görev alamaz. Seçimlerde birden fazla kurula seçilmiş olanlar, bunlardan birini tercih etmek zorundadırlar. Disiplin Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerine başka hiç bir görev verilemez. Seçimlerde başkanlık veya her hangi bir organ üyeliği için aday olanlar, o Genel Kurul Başkanlık Divanında görev alamazlar.
GÖRÜŞMENİN YİNELENMESİ
Madde : 126- Seçimle gelen organlarda ve Divanda bir konu karara bağlandıktan sonra diğer bir konuya geçilmeden önce bir üye tarafından görüşmenin tekrarı isteminde bulunulabilir. Bu istem oya sunulur ve sonucuna göre işlem yapılır.
SÜRENİN DOLMASI, İSTİFA, DÜŞME, DÜŞÜRÜLME   HALLERİNDE GÖREVİN
GEÇİCİ SÜRDÜRÜLMESİ
MADDE: 127- Görev süresi dolan, istifa eden, düşen veya düşürülen Başkan ve organlar yeni seçimler yapılıncaya kadar, sadece günlük işleri yürütmek üzere göreve devam ederler.Bu konuda 92.madde hükmü saklıdır.
İSTİFA VE DEVAMSIZLIK DURUMUNDA YEDEK ÜYENİN GÖREVE ÇAĞIRILMASI
 MADDE: 128 - Seçimle göreve gelen kurulların üyelerinden biri istifa eder ya da üst üste üç toplantıya, önceden geçerli bir özür bildirmeksizin katılmazsa, yerine sıradaki yedek üye çağrılır.
 YENİ SEÇİMİ GEREKTİRECEK DURUMLAR
MADDE: 129 - Başkanlığın istifa ya da herhangi bir nedenle boşalması halinde Yönetim Kurulu göreve devam eder.  Bu hususta Tüzüğün 92 . maddesindeki hüküm saklıdır. Seçimle gelen bütün organlarda üye sayısı, yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının yarısından aşağıya düşerse, Genel Kurul, mevcut Yönetim Kurulu veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde Olağanüstü toplantıya çağrılır. Çağrının yapılmaması halinde, Kulüp üyelerinden birinin başvurması üzerine; mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak Kulüp üyeleri arasından seçeceği üç kişi, bir ay içinde Genel Kurulu Olağanüstü toplantıya çağırır. Bu toplantı kararına uyulur ve gereken kurul ya da kurullar için seçim yapılır.
KARARLARIN DEFTERE GEÇİRİLMESİ
MADDE: 130 - Seçimle gelen bütün organlar ve Kulüp Divanı kararlarını Noterden onaylı  Karar Defterine geçirmek zorundadır.
SAKLANACAK DEFTER, BELGE VE  YAZIŞMALARI SAKLAMA SÜRESİ
 MADDE: 131 - Kulübün yasal ve yardımcı defterleri ile her türlü belgeler ve yazışmalar 10 (On) yıl süre ile Kulüpte saklanır.
ÜYELERE YAPILACAK BİLDİRİLER
MADDE: 132 - Üyelere yapılacak bildiriler; basılı başvuru formunda belirtilen adrese, değişiklik olmuş ve bu durum yazılı olarak kayıttan geçirilmişse yeni adrese yapılır. Adresi saptanamayan üyelere yapılacak bildiriler Kulüp Merkezinde bir hafta süre ile asılır ve ayrıca elektronik ortamda duyurulur.
DÖRDÜNCÜ KISIM
 KURULUŞ YILDÖNÜMÜ, ANMA TÖRENİ, 
KURULUŞ YILDÖNÜMÜ
MADDE: 133 - Yönetim Kurulunca hazırlanan bir Yönetmelik ve programla her yıl Nisan ayında Kulübün kuruluş Yıldönümü töreni yapılır. Bu törende Kulüp Başkanının konuşmasından sonra hazır bulunan en kıdemli üye tarafından yaş kütüğüne yılın çivisi çakılır. Bir yıl içinde Kulüpçe kazanılmış çeşitli ödüller, alınmış olan armağanlar Kulüp Müzesine teslim edilir.
BEŞİNCİ KISIM PARASAL KONULAR
BİRİNCİ BÖLÜM
GİRİŞ ÖDENTİSİ VE YILLIK ÖDENTİ GİRİŞ ÖDENTİSİ
MADDE: 134 - Giriş ödentileri her yıl Genel Kurul tarafından saptanır.
YILLIK ÖDENTİ
Madde : 135 - Üyeler, yılda yüz TL.den aşağı olmamak üzere Genel Kurulca saptanacak olan yıllık ödentiyi her yıl bir defada ödemekle yükümlüdürler.
İKİNCİ BÖLÜM
 KULÜBÜN GELİRLERİ KULÜBÜN GELİRLERİ 
MADDE: 136 - Kulübün gelirleri şunlardır
 a- Giriş ödentisi
 b- Yıllık ödenti,
         c- Kulüpçe yapılan yayınlar,Televizyon Yayın Hakkı Gelirleri, düzenlenecek piyango, balo, eğlence, temsil, konser, konferans gibi faaliyetlerden sağlanan gelirler, 
         d-Her çeşit spor yarışma gelirleri,
         e- Kulübün malvarlığından elde edilecek gelirler,
         f- Bağışlar ve yardımlar,
        g- Yardım toplama hakkındaki mevzuat hükümlerine uygun olarak toplanacak bağış ve yardımlar,
        h- Reklam gelirleri,
        ı- Her çeşit isim hakkı ve patent gelirleri,
         j- Yurt içinde ve yurt dışında kurmuş / kuracağı ya da pay sahibi olduğu / olacağı  Şirketlerden alacağı kâr payları, temettüler,
         k- Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden, Futbol Federasyonundan ve diğer Federasyonlardan alınacak yardımlar
         l- Sponsorluk gelirleri,
         m-Diğer çeşitli gelirler, 
ALINDI BELGELERİ
MADDE: 137 - Kulüp gelirleri alındı belgesi ile toplanır.
Bağış ve ödenti toplayacak kişileri Kulüp Yönetim Kurulu bir kararla belirtir ve bu karar o yerin en büyük mülki amirliğine tescil ettirilir.
TAHSİLATIN YAPILMASI
MADDE: 138-Kulüp adına her türlü para tahsilatı, makbuz karşılığında kendilerine görev ve yetki verilen kulüp görevlilerince yapılır.


ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
           BÜTÇE 
MADDE: 139 - Kulübün mali işleri Genel Kurulun onayına sunulmuş bir Muhasebe Planı ve Yönetmeliği' ne göre Genel Kurul tarafından kabul edilmiş bir bütçe ile yönetilir. Bütçede ;
 a- Kulüp Merkezi, b- Spor Şubeleri, c- Diğer Tesislerin
Gelir ve Giderleri ile Bütçenin genelinde de Kulübün borçları, alacakları ve mevcutları ayrı ayrı gösterilir.
YÖNETİM, SİCİL, DİSİPLİN, DENETİM KURULLARI VE KESİN HESAPLARIN HAZIRLANIŞ VE SUNULUŞU
MADDE: 140 - Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu Sicil Kurulu ve Disiplin Kurulu tarafından hazırlanmış olan çalışma raporları ile Muhasebe Plan ve Yönetmeliğine uygun olarak hazırlanan kesin hesaplar ve kulübün kurmuş olduğu şirketler ile pay sahibi olduğu şirketlerin ve pay sahibi olduğu şirketlerin kurmuş olduğu şirketlerin konsolide hesapları Yönetim Kurulu tarafından birlikte hazırlanıp bastırılarak yıllık Olağan Genel Kurul çağrısının birinci toplantısından bir hafta önce isteyen üyeye verilmek üzere Kulüp Merkezinde hazır bulundurulur.
 BÜTÇENİN HAZIRLANIŞI VE SUNULUŞU
MADDE: 141 - Bütçe tasarısı, Kulüp Muhasebe Plan ve Yönetmeliğine uygun olarak : 
      a-Son yılın gelir-gider karşılaştırmaları,
      b-Brüt ve net gelirler ile öngörülen nakit akımı tabloları,
      c-Spor Şubelerinin her birinin ayrı ayrı gelir ve harcamaları,
      d-Amacı, gerekçeleri ayrıntılı önerileri ile belirtilen yatırım ve onarım ihtiyaçları, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp bastırılarak yıllık Olağan Genel Kurul çağrısının birinci toplantısından bir hafta önce isteyen üyeye verilmek üzere Kulüp Merkezinde hazır bulundurulur. 
EK BÜTÇE
MADDE: 142 - Yıl içinde oluşan yeni ihtiyaçlar için ek tahsisat zorunluluğunu duyan Yönetim Kurulu, bu tahsisatı karşılayacak ek geliri, bütçenin başka bir bölümünden aktarma veya borçlanmayı öngören bir öneri hazırlayarak Genel Kurulu bu konuları görüşmek ve karara bağlamak için Olağanüstü toplantıya çağırmak zorundadır.
Böyle bir çağrı yapılması durumunda Ek Bütçe öneri ve gerekçesi Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp bastırılarak Olağanüstü Genel Kurul çağrısının birinci toplantısından bir hafta önce isteyen üyeye verilmek üzere Kulüp Merkezinde hazır bulundurulur.
TAŞINMAZLAR YATIRIM BÜTÇESİ
MADDE: 143 - Taşınmazlar için bütçe yılı içinde gerçekleşecek ya da gelecek yıllara sarkacak yatırım ve harcamalar yapabilmek için getirilen öneride ;
a- Taşınmazın bir plan ve projesinin eklenmesi, inşa maliyet ve yapılabilirlik hesaplarının çıkarılmış olması ya da satın alınacak taşınmazın her türlü niteliklerinin belirtilmesi, 
b- Plan ve projesinde ne kadar sürede bitebileceğinin belirtilmesi, 
c- Harcanacak paranın kaynaklarının belirtilmesi,
d- Kaynak olarak borçlanma varsa, borçlanmanın maliyeti ve ne kadar sürede ödeneceğinin, bütçe gerekçesinde açıkça belirtilmesi, gereklidir.
Bu belgeler sunulmadan Genel Kurulda Taşınmazlar için görüşme yapılamaz ve karar verilemez. Taşınmazlar için yapılacak yatırım ve harcamalar için Genel Kurulca verilecek yetkinin süresi hiçbir şekilde 2 ( iki ) yılı geçemez. Bu süre sonunda Yönetim Kurulunca o tarihe kadar yapılan işlerin ayrıntılı hesabı verilir ve gerekiyorsa Genel Kuruldan yetki süresinin uzatılması istenir.
 BÜTÇENİN YÜRÜRLÜĞÜ
MADDE: 144 - Bütçe 1 Ocak tarihinden 31 Aralık tarihine kadar geçerli olmak üzere hazırlanır ve bu dönem için geçerli olur. Yönetim Kurulu, yeni bütçenin kabulüne kadar her ay bir önceki yıl bütçesinin 1/12' oranında harcama yapabilir.
BÜTÇE KONUSUNDA YÖNETİM KURULUNUN GÖREVİ
MADDE: 145 - Genel Kurulca kabul edilmiş olan bütçenin açık vermeden yürütülmesini ve dengeli bir biçimde uygulanmasını sağlamak Yönetim Kurulunun görevidir. Yönetim Kurulu bütçede belirlenmiş gelirlerin dışında yeni bir gelir kaynağı sağladığı takdirde, sağlamış olduğu gelir boyutunda ayrıca yatırım ya da spor dallarında çalışma yapabilir. Bu işlem Bütçe aşımı sayılmaz. Yönetim Kurulu Borçlanmak için Genel Kuruldan yetki istediği takdirde bu borçlanmanın hangi kaynaktan,  hangi koşullarda ve ne süre için yapılacağını bildirmek zorundadır. Borçlanmak ve yatırım yapmak için Genel Kurulca verilecek yetkinin süresi hiçbir şekilde 2 ( iki ) yılı geçemez. Bu süre sonunda Yönetim Kurulunca borçlanma ve yatırımla ilgili o tarihteki hesap durumu ayrıntılı olarak açıklanır ve gerekiyorsa Genel Kuruldan yetki süresinin uzatılması istenir. 
YAPILACAK HARCAMALARDA UYGULANACAK YÖNTEM
MADDE: 146 - Yapılacak harcama ve ödemelerde; 
a-Bütçenin bölüm ve kesimlerinde o iş için ödenek bulunması,         
b- Yönetim Kurulu kararının alınmış olması,
   c-Hak sahiplerinin makbuz ya da faturalarının belgeye bağlanması ya da bordrolarda tarih ve numarası ile gösterilmesi, zorunludur.
AKTARMA YETKİSİ
 MADDE: 147 - Yönetim Kurulu bütçe içinde maddeler arasında aktarma yetkisine sahiptir.
AVANSLAR
MADDE: 148 - Yönetim Kurulu, Bütçesinde ödenek varsa, gerektiğinde bir işin yapılması ya da bir mal satın alınması için görevlendireceği kişiye avans verebilir. Verilen avans, hizmetin tamamlanmasını ya da malın satın alınmasını izleyen en geç yedi iş günü içinde mahsup ya da paranın geri verilmesi yolu ile kapatılır. Bu süre içinde avansını kapatmayan parayı zimmetine geçirmiş sayılır. Verilen avans kapatılmadan ikinci avans verilemez
TAŞINMAZLAR VE BUNLARLA İLGİLİ MUHASEBE KAYITLARI
 MADDE: 149 - Kulüpçe satın alınan veya bağış ve vasiyet yoluyla Kulübe intikal eden taşınmaz malların Kulüp adına Tapuya tescilinden itibaren 30 (otuz) gün içinde Taşınmaz mal bildirimini doldurmak suretiyle İl dernekler müdürlüğüne bildirmekle yükümlüdürler.
GELİRLERİN GİDERLERDEN MAHSUP EDİLEMEYECEĞİ,
BU KONUDAKİ BAĞIŞIKLIKLAR
MADDE: 150- Aynı iş ile ilgili bile olsa gelirlerin mahsubu yolu ile giderler azaltılamaz Aşağıdaki işlemler bu kuralın dışındadır.
Balo, müsamere ve benzerleri ile piyango hesaplarında gelirler ve giderler bütün ayrıntıları ile beraber bir yardımcı hesapta tutulur ve sonucu Muhasebe planındaki ilgili hesaba tek kalemde Gelir ya da Gider olarak, yazılır ve muhasebe fişine hesap dökümü ile bütün belgeler eklenir.
 HARCAMA VE ÖDEMELERDE YÖNETİM KURULUNUN TOPLU VE ÜYELERİNİN TEK TEK SORUMLULUĞU
Madde: 151- Bütçenin uygulanması ve yürütülmesinden Yönetim Kurulu sorumludur. 
iç Denetim: iç denetim bu tüzük ve yönetmelikler uyarınca Genel Kurul ve Denetleme Kurulu tarafından uygulanır. Bütçesinde ödenek ve Yönetim Kurulu kararı olmadan yapılan ödeme ve harcamalardan ödeme amiri olarak Başkan ya da yerine görevlendirdiği 2. Başkan ya da Başkan Yardımcısı sorumlu olurlar ve ödemeleri yaptıranlar bunları tazmin ederler. Kulüp Başkanı ve Yönetim Kurulu ve diğer organlarda ki üyeler kulüpten, genel kuruldan yetki almadan alacaklı olamazlar. Genel kurulca bu yetki bütçenin %10 nu geçemez. Genel kuruldan yetki almadan alacaklı oldukları takdirde kulüp bu alacağı ödemez, yapılan harcama bağış sayılır. Belirtilen bütçenin dışında kulübü 3.nü kişi ve kurumlara karşı borçlandıramaz. Borçlandırdığı takdirde Kulüp Başkanı ve Yönetim Kurulu sorumludur. 
VERGİ, RÜSUM, HARÇ, SOSYAL SİGORTA VE İŞ HUKUKU YÖNÜNDEN SORUMLULUK
MADDE: 152- Bütçesinde ödenek bulunduğu halde;
a)Taşınmazlar için ödenmesi gerekli olan ( bağışıklıklar dışında ) Emlak Vergisini, b)Her türlü rüsum ve harçları, c)Yapılması gerekli Vergi Stopajlarını, d)Sosyal Sigorta kesintilerini, e)Sosyal sigorta işveren hissesini,
f)yürürlükte veya yürürlüğe konacak olan yasalarla yükümlülük getirecek her türlü vergi ve sair mali yükümlülükleri, süresinde ödemeyerek Kulüp adına ceza,  borç ve gecikme faizi ödenmesinde kusurları ile neden olan ve ayrıca yetki alınmadan kullanılan kredilere ilişkin faiz ve diğer giderlerini şahsen ödememiş olan Yönetim Kurulları dönemleri sonunda ibra edilmiş bile olsalar sorumlu ve bunları tazmin etmekle yükümlü olurlar.
                                                                         ALTINCI KISIM 
                                                                                              SOSYAL TESİSLER
TANIMI
MADDE: 153-Sosyal Tesisler, Kulübün üyeleri, aile bireyleri ile onların yakınları ve konuklarına, sporculara bu Tüzükte ve Yönetmeliklerde belirtilen koşullar içinde sosyal olanaklar sağlamak, üyeleri birbirine kaynaştırmak ve Doğadan yararlandırmak amacı ile kurulmuş tesislerdir.
 YARARLANMA
MADDE: 154 - Sosyal tesislerden yararlanmak isteyen üyeler, Yönetim Kurulunca saptanan tesis giderlerine katılma payını ödemekle yükümlüdürler. Bu pay bir kez ödenir. Sosyal Tesislerden o yılki kulüp ödentisini ve yararlanma payını ödemiş olan üyeler ve aile bireyleri yararlanabilirler.
AİLE BİREYLERİ
MADDE: 155 - İşbu Tüzükte Aile bireyi diye tanımlanan kişiler: Üyelerin; a-Eşleri
b-18 yaşına kadar ya da öğrenci olduğunu belgelemek koşuluyla 25 yaşına kadar çocukları, dır.
ÜYENİN ÖLÜMÜ HALİNDE EŞİNİN VE AİLE BİREYLERİNİN DURUMU
 MADDE: 156 -Üyenin ölümü halinde: a) Eşine,
b)18 yaşına ya da öğrenci olduğunu belgelemek koşulu ile 25 yaşına kadar çocuklarına, Sosyal Tesislerden yararlanma bakımından aile bireyi işlemi yapılır.

 KONUKLAR
MADDE: 157 - Her yıl, yalnızca belirttikleri Sosyal Tesisten yararlanmak için kabul edilen kişilere Konuk denir. Yönetim Kurulu, her bir tesisin kullanım alanını dikkate alarak özel olarak konuklar için belirleyeceği Yararlanma Payını peşin tahsil etmek koşulu ile belirtilen Sosyal tesis için Konuk kabul edebilir. Konuklar için yapılan bu işlem gelecek yıllar için kulüp adına bir yükümlülüğü içermez ve Konuklar her yıl için takvim yılı başında yeniden başvuruda bulunur ve yararlanma payını peşin öderler.
 KONUKLUĞA KABUL İŞLEMİ
 MADDE: 158 - Konuk Olmak İsteyenler; a- Üyelik Başvurusu reddedilmemiş olmak, 
b- Basılı başvuru dilekçesini doldurmak ve imzalamak,
 c- Kaydı açık en az 10 ( on ) yıllık iki üye tarafından tavsiye edilmiş olmak,
 d- Yeteri kadar fotoğraf vermek, 
e- Gerektiğinde Dernekler Kanunu uyarınca zorunlu olan izin belgesini vermek,
 f-Yararlanma Payının tamamını bir defada ödemek zorundadırlar. 
Yönetim Kurulunca ;
1-    Başvuruda bulunan kişinin fotoğrafı yapıştırılmış basılı başvuru dilekçesi Kulüp Merkezindeki belirtilen yerde 3 (üç) gün süre ile asılı bırakılır.
2-    Üyeler, aday konuk hakkında itirazları varsa yazıl olarak Yönetim Kuruluna yaparlar.
3-    Yönetim Kurulu başvuruları en geç 30 ( Otuz ) gün içinde Kabul veya Red olarak sonuçlandırır
ve başvuruda bulunan kişiye yazılı olarak bildirir.
KONUKLARIN HAKLARI VE UYMALARI GEREKEN KURALLAR 
MADDE: 159 - Konuklar yalnızca Kulübün belirtilen Sosyal Tesisinden yararlanabilirler. Konuklar Yeni Malatya Spor Kulübü Tüzüğünün hükümlerini ve çıkarılacak yönetmeliklerle Yönetim Kurulu kararlarını öncelikle kabul etmiş olurlar.
 ÖDENTİSİZ YARARLANMA
MADDE:  160- Kulüp Başkanı, her yıl Kulübün prestiji ve yararları açısından gerekli gördüğü, kulüp üyesi olmayan en çok 10 ( on ) kişiye ödentisiz olarak Sosyal Tesislerden yalnızca bir takvim yılı için yararlanma olanağı verebilir 
TESİSLERİN YÖNETİMİ
MADDE: 161 - Lokal ve Tesisler Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilen Tesis Müdürleri tarafından yönetilir.
TESİS MÜDÜRLERİNİN GÖREV VE YETKİLERİ 
MADDE: 164 - Tesis Müdürlerinin görev ve yetkileri yönetim kurulunca belirlenir.
YEDİNCİ KISIM
 DİĞER KONULAR
   YÖNETMELİKLER
MADDE: 162- Tüzüğün uygulanması için gerekli görülen Yönetmelikler gerektiğinde Kulüp Divanının da görüşü alınarak Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır, doğrudan ya da Genel Kuruldan geçirilerek yürürlüğe konur.
SPOR ŞUBELERİNİN YÖNETİMİ :
MADDE: 163 - Kulübün bütün spor şubelerinin yönetimi; Yönetim Kurulu tarafından düzenlenir. Yönetim Kurulu her spor şubesi için gerekli gördüğü komite ve danışma kurulları kurabilir.
 VAKIF VE YARDIMLAŞMA SANDIKLARI
MADDE: 164- Kulüp, ihtiyaç sahibi üyelerine yönetmeliğine uygun olarak ve belgeleri karşılığında sağlık yardımı yapmak, cenazeleriyle ilgilenmek ve üyeleri arasında sosyal dayanışmanın güçlenmesini sağlayacak olanakları yaratmak ve sürdürmek amacı ile vakıf, dayanışma ve yardımlaşma sandıkları kurabilir.
 
BAŞKAN İLE YÖNETİM KURULU, DENETİM KURULU VE SİCİL KURULU'NUN
DÜŞÜRÜLMESİ
MADDE: 165- Genel Kurul, Tüzüğün 24. maddesinin (I) bendinde belirtilen "Başkan ile Yönetim
Kurulunu Denetleme Kurulunu, Sicil Kurulunu düşürme yetkisini:
a)    Tüzüğün   28.   maddesinde   tanımlanan   olağanüstü   toplantıda,   yazılı   toplantı    isteminde
belirtilmişse,
b)    Yıllık Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu, Denetim Kurulu, Kulüp Divanı, Sicil Kurulu ve
Disiplin Kurulu raporlarının okunmasından sonra yapılan görüşmeler sırasında, toplantıda hazır
bulunanların en az onda birinin gerekçeli yazılı önerileri üzerine
kullanabilir.
Olağanüstü toplantı isteminde Tüzüğün 28. maddesi hükümlerinin yerine getirilmesinin yanında, bu maddenin (a) ve (b) bentlerinde belirtilen istemlerde:
1-    Kulübün   yönetimine   ilişkin   olarak   izlenen   politikanın   yanılgılı   olduğu   ve   derneğe   zarar
vereceğinin,
2-    Kulübün yüksek çıkarlarının korunmadığının,
3-    Tüzük hükümlerine aykırı işlemler yapıldığının,
4-    Genel Kurulca kabul edilmiş bütçenin dışına çıkıldığının,
5-    Görevlerin yapılmadığının
ayrıntılı ve belgeli olarak belirtilmesi gereklidir.
Genel Kurul Başkanlık Divanı bu nitelikte bir önerge verildiğinde; isterlerse önerge sahiplerine,
önergenin  Lehinde ve aleyhinde  konuşmak isteyen  birer kişiye ve düşürülmesi  istenen  kurul
sözcüsüne söz verdikten sonra düşürme önergesinin oylamaya konup konmaması hususunda açık
oylamaya  başvurulacağını  bildirir ve oylamayı  yapar. Açık oylamada  üyeler Genel  Kurul giriş
kartlarını göstermek sureti ile oylarını kullanırlar.
Açık oylamanın sonucu, Düşürme önergesinin oylamaya sunulması biçiminde çıkarsa :
c)    Düşürülmesi istenen organ Yazılı Savunmasını Genel Kurula sunabilmesi için toplantının Tüzüğün
34.  Maddesine uygun olarak ve yalnız bu konu  için 30 günü geçmemek üzere ertelenmesini
isteyebilir.
d)    Genel Kurul gerek görürse Tüzüğün 54. maddesi uyarınca konuyu incelemek ve araştırmak için
belirleyeceği sayıda üyeden oluşan komisyon kurabilir.
Bu durumda düşürülmesi isteminde bulunulan organın yazılı savunmasını yapması ve Genel Kurulca
komisyon oluşturulmuşsa, komisyonun gerekli inceleme ve araştırmayı yapması için Genel Kurul
kararı ile toplantı ertelenir. Ertelenen toplantıda, kurulmuşsa, komisyon raporu okunur ve görüşme
açılmaksızın oylamaya geçilir.
Düşürme istemine ilişkin oylama gizli olur.
Gizli oylama, oyların ayırımı ve sayımı tüzüğün 48. ve 49. maddelerine göre yapılır.
Sonuç Genel Kurul Başkanlığınca Genel Kurula duyurulur.
DÜŞÜRÜLEN ORGANLARIN YENİDEN SEÇİLEBİLMEK İÇİN BEKLEME SÜRELERİ
MADDE: 166-Genel Kurul tarafından düşürülen Başkan ile Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu, Sicil
Kurulu asli üyeleri ve yedek üyelikten asli üyeliğe gelenler, geri kalan süre hariç bir görev süresi
geçmeden yeniden seçilemezler, seçilirlerse seçimleri geçersiz sayılır.
 
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ VE FESİH
BİRİNCİ BÖLÜM
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ 
MADDE: 167- Tüzük değişikliği; bu amaçla düzenlenmiş olağanüstü toplantılarda yapılır. Görüşmelerin kolaylığı amacıyla değişiklik önerileri Genel Kurul toplantısının ilk çağrı gününden bir hafta önce basılı olarak isteyen üyeye verilmek üzere Yönetim Kurulunca Kulüp Merkezinde hazır bulundurulur.
Tüzük değişikliği için Genel Kurul toplantı yeter sayısı, birinci toplantı için Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 (üçte iki)'si, ikinci toplantı için 1/2 (ikide bir)'idir. Tüzük değişikliğine ilişkin öneriler yazılı yapılır. Bu konudaki kararlar, toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 (üçte iki) çoğunluğu ile alınır. Tüzük değişikliklerinde eşitliği bozan veya bazı üyelere ayrıcalık tanıyan hükümler konulamaz.
İKİNCİ BÖLÜM
KULÜBÜN FESHİ 
MADDE: 168- Kulübün feshi için Türk Medeni Kanunu ve Dernekler Kanunu hükümleri uygulanır. Kulübün feshi için, Genel Kurul toplantı yeter sayası, gerek birinci gerekse ikinci toplantı için, Genel Kurul'a katılma hakkına sahip üyelerin 2 / 3 ( Üçte iki ) sidir.
Bu konudaki karar, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 2 / 3 çoğunluğu ile alınır. Genel Kurulca karar verildiğinde seçilecek beş kişilik bir kurulca tasfiye işlemi yapılır. Tasfiye sonucunda kalan taşınır ve taşınmazlar ile sair değerler, verilen Genel Kurul  kararı  uyarınca Malatya ilinin diğer bir spor kulübüne devir olunur.
DOKUZUNCU KISIM
YÜRÜRLÜK VE GEÇİCİ HÜKÜMLER GEÇİCİ MADDELER
Madde: 1-  Kulüp Divanı üyeleri aşağıdaki kişilerden oluşmuştur.
           1- Ahmet ÇAKIR
    2- Aziz GÖRGEÇ
    3- Bülent TÜFENKÇİ
    4- Ertan MUMCU
    5-Fatih ILICAK
    6- Hacı Uğur POLAT
    7- Hakan KAHTALI
    8- Mehmet KAMIŞ
    9- Mehmet Naci ŞAVATA
           10- Memet Duran ÖZKAN
           11- Mikail PELİT
           12- Naci EKŞİ
           13- Özgür AYDIN
           14- Ramazan ÖZDEMİR
           15- Rıfat GÖKÇE
           16- Sami ER
           17- Sezai YILMAZ
           18- Yaşar BAYINDIR
           19-Yunus AKTAŞ
Madde : 2. Bu tüzük Genel Kurul tarafından kabulüyle yürürlüğe girer
Ancak Genel Kurulun oluşumuna ilişkin  23. madde işbu Tüzüğün kabulünü izleyen Takvim ve Bütçe yılından, seçime ilişkin hükümler ilk olağan ya da olağanüstü Seçim Genel Kurulundan itibaren uygulamaya konulur.
Madde:3 Bu tüzükte belirtilen seçme ve seçilme süreleri bu tüzüğün kabul edildiği tarihten itibaren başlar ve süre zamanları dolduğunda kesinleşir. Kesinleştiği tarih den itibaren yürürlüğe girer.
Madde: 4 Bu tüzük kabulü ile beraber kongrede seçilen Yönetim Kurulu açacağı bir yarışma ile Divan Kurulunun görüşünü alarak belirler.